Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Moulding Expo začíná 13. června ve Stuttgartu

Neděle, 11 Červen 2023 23:03

Tags: Doprovodný program | L-Bank Forum | Moulding Expo | Stuttgart

MEX 17 W 043-2323V úterý 13. červ­na 2023 se ote­vře L­‑Bank Forum (hala 1) na Messe Stutt­gart a vše se bude točit kolem vý­ro­by ná­stro­jů, mo­de­lů a forem. Vy­sta­vo­va­te­lé a ná­vštěv­ní­ci se sejdou, aby spo­leč­ně zhod­no­ti­li nové pro­jek­ty, dis­ku­to­va­li o ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gi­ích a ho­vo­ři­li o pří­le­ži­tos­tech a vý­zvách v oboru. Kdo se chce o da­ných té­ma­tech do­zvě­dět více, měl by se roz­hod­ně po­dí­vat na do­pro­vod­ný pro­gram.

Moul­ding Expo za­pl­ní pouze jednu halu, ovšem tu nej­vět­ší z 10 hal na stutt­gart­ském vý­sta­viš­ti. Vý­stav­ní plo­cha haly je 20 900 m². Pro za­jí­ma­vost, nej­vět­ší pavilón P na br­něn­ském vý­sta­viš­ti má hru­bou vý­stav­ní plo­chu 15 000 m². Takže, pokud jste letos na­vští­vi­li br­něn­ský Sta­veb­ní ve­letrh, který byl právě pouze v tomto pavilónu, a z ně­ja­ké­ho dů­vo­du na­vští­ví­te i Moul­ding Expo 2023, bu­de­te mít pří­le­ži­tost obě akce po­rov­nat.

IMG 20230503 120749-800x573

Ústřed­ní­mi body me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu vý­ro­by ná­stro­jů, mo­de­lů a forem jsou malé a střed­ní firmy z ob­las­ti vý­ro­by ná­stro­jů, mo­de­lů a forem spolu s je­jich od­bor­ný­mi zna­lost­mi a know­‑how pro re­a­li­za­ci spe­ci­fic­kých pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků. Na Moul­ding Expo se rov­něž před­sta­vu­jí všich­ni re­le­vant­ní tech­no­lo­gič­tí part­ne­ři v oboru, kteří splňují vy­so­ké po­ža­dav­ky prů­mys­lu na kva­li­tu a přes­nost. Od stan­dard­ních kom­po­nent, ma­te­ri­á­lů, sys­té­mů hor­kých ka­ná­lů, ob­rá­bě­cích ná­stro­jů, upí­na­cích za­ří­ze­ní a ob­rá­bě­cích stro­jů až po do­da­va­te­le zku­šeb­ní a mě­ři­cí tech­ni­ky a soft­wa­ru.
Naše čte­ná­ře asi ne­pře­kva­pí, že svůj stá­nek na ve­letr­hu bude mít firma Tebis se svým soft­warem. Ná­vštěv­ní­ci se tak budou moci pře­svěd­čit, jak soft­warem Tebis v aktuální verzi 4.1 Release 5 při­spí­vá k di­gi­ta­li­za­ci a jak na­pří­klad vy­u­ží­vá di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Jen při­po­me­nu, že dis­tri­bu­to­rem Te­bi­su je u nás MCAE Sys­tems.

MEX 19 W 336-2323

Doprovodný program Moulding Expa

Future Forum o výrobě nástrojů, modelů a forem jako ústřední téma

Ústřed­ním bodem le­toš­ní­ho do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu bude Fórum bu­douc­nos­ti pro vý­ro­bu ná­stro­jů, mo­de­lů a forem. Fórum se bude konat na stán­ku 1D41 v L­‑Bank Forum (hala 1) a bude mu před­se­dat Ri­chard Per­gler ze spo­leč­nos­ti Per­gler Media. Le­toš­ní do­pro­vod­ný pro­gram upo­zor­ní na ak­tu­ál­ní po­tře­by v oboru a na­stí­ní i dlou­ho­do­bá ře­še­ní. Fórum o bu­douc­nos­ti vý­ro­by ná­stro­jů, mo­de­lů a forem se bude za­bý­vat zejmé­na ak­tu­ál­ní­mi vý­zva­mi, jako je udr­ži­tel­nost, efek­ti­vi­ta nebo ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků.

Den nákupčích z řad BME ústředním bodem programu

Den ná­kup­čích z řad BME (Spol­ko­vý svaz pro ma­te­ri­á­lo­vé hos­po­dář­ství, nákup a lo­gis­ti­ku), který se usku­teč­ní 15. červ­na 2023, bude ústřed­ním bodem do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu. Jeho cílem je po­skyt­nout od­bor­ní­kům z oboru pod­kla­dy pro chyt­rá ná­kup­ní roz­hod­nu­tí a před­sta­vit nej­no­věj­ší tren­dy v ná­ku­pu vstři­ko­va­cích ná­stro­jů. Bude uká­zá­no, jak se sklá­da­jí ná­kla­dy, ja­ký­mi směry se ubírá nákup forem a ná­stro­jů v dů­sled­ku změn le­gisla­ti­vy, např. zá­ko­na o do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, a jakou roli bude hrát tech­nic­ký vývoj.

Vzhle­dem k masiv­ním glo­bál­ním změ­nám v po­sled­ních třech le­tech musí ná­kup­čí pře­hod­no­tit své glo­bál­ní ná­kup­ní stra­te­gie a hle­dat nové do­da­va­te­le. V rámci ří­ze­ní rizik a do­da­va­te­lů bude také do­chá­zet k vět­ší­mu po­su­nu od sin­gle sour­cin­gu k multi­‑sour­cin­gu. Moul­ding Expo je ide­ál­ní pří­le­ži­tos­tí, jak rych­le zís­kat pře­hled o vel­kém množ­ství no­vých po­ten­ci­ál­ních do­da­va­te­lů.

Speciální výstava INNONET: „Řetězec přidané hodnoty z plastů“

Spe­ci­ál­ní pře­hlíd­ka IN­NO­NET na stán­ku 1D21 v L­‑Bank Forum (hala 1) před­sta­ví jed­not­li­vé kroky zpra­co­vá­ní při vý­ro­bě plas­to­vé­ho dílu od vý­ro­by formy a zpra­co­vá­ní plas­tu až po spo­jo­vá­ní a po­tisk. Bude vy­ni­ka­jí­cí pří­le­ži­tos­tí k zís­ká­ní in­for­ma­cí o nej­no­věj­ších tech­no­lo­gi­ích v plas­ti­kář­ském prů­mys­lu. Ná­vštěv­ní­ci zís­ka­jí po­hled na živou vý­ro­bu fi­li­grán­ské a sta­bil­ní dvo­ji­ce plas­to­vých pin­zet – od ná­pa­du, pro­to­ty­pu, kon­struk­ce ná­stro­je a vý­ro­by formy, přes ruční a au­to­ma­ti­zo­va­né vstři­ko­vá­ní ho­to­vé­ho vý­rob­ku až po na­va­zu­jí­cí pro­ce­sy a recyk­la­ci.

Nové Moulding Expo: Uživatelské fórum Kunststoff magazínu

Sou­čás­tí do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu bude po­pr­vé uži­va­tel­ské fórum „Udr­ži­tel­nost pro­střed­nic­tvím di­gi­ta­li­za­ce v kon­struk­ci ná­stro­jů a vý­ro­bě forem“. Tuto akci po­řá­dá Kun­st­sto­ff Ma­ga­zin. Dne 14. červ­na 2023 budou v rámci prak­tic­kých před­ná­šek na ga­le­rii v míst­nos­ti 1.5 L­‑Bank Forum (hala 1) dis­ku­to­vá­ny po­ža­dav­ky a ře­še­ní v ob­las­ti in­te­li­gent­ní kon­struk­ce ná­stro­jů a vý­ro­by forem a budou před­sta­ve­ny pří­kla­dy nej­lep­ší praxe tý­ka­jí­cí se témat, jako je op­ti­ma­li­za­ce ma­te­ri­á­lu, úspo­ra ener­gie a mi­ni­ma­li­za­ce zmet­ků. Di­gi­ta­li­za­ce v sobě skrý­vá velký po­ten­ci­ál pro udr­ži­tel­něj­ší vý­ro­bu pro­duk­tů a za­jiš­tě­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti. Na­pří­klad množ­ství ma­te­ri­á­lu pro vý­ro­bu lze mi­ni­ma­li­zo­vat po­mo­cí si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru. Ná­kla­dy na ener­gii lze sní­žit po­mo­cí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Sen­zo­ry a ana­lý­za dat usnadňují pre­dik­tiv­ní údrž­bu. Tato a další té­ma­ta vy­svět­lí od­bor­ní­ci z oboru v prak­tic­kých před­náš­kách.

Nová platforma pro Technické fórum o bezpečnosti a automatizaci

V rámci Moul­ding Expo 2023 se po­pr­vé usku­teč­ní také fórum Bez­peč­nost + au­to­ma­ti­za­ce. Sou­stře­dě­né know­‑how tý­ka­jí­cí se bez­peč­nos­ti v au­to­ma­ti­zač­ní tech­ni­ce bude pře­dá­vá­no 14. červ­na 2023 v atriu u vcho­du East. Ná­vštěv­ní­ci se do­zvě­dí vše o ak­tu­ál­ních po­ža­dav­cích a tren­dech v ob­las­ti bez­peč­nos­ti a za­bez­pe­če­ní a budou pro­fi­to­vat z cen­ných prak­tic­kých rad tý­ka­jí­cích se tren­do­vých témat v ob­las­ti bez­peč­né au­to­ma­ti­za­ce.

Velký význam podpory mladých talentů

Moul­ding Expo bude i letos vě­no­vat zvlášt­ní po­zor­nost pod­po­ře mla­dých ta­len­tů. V le­toš­ním roce po­kra­ču­je dlou­ho­do­bá spo­lu­prá­ce s uni­ver­zi­tou v Re­u­t­lin­ge­nu. Stu­den­ti stroj­ní­ho in­že­nýr­ství před­sta­ví SCHO­OLTOOL, in­te­gro­va­nou, roz­ma­ni­tou a ko­or­di­no­va­nou kon­cep­ci výuky a vzdě­lá­vá­ní v ob­las­tech vstři­ko­va­cích ná­stro­jů pro vý­lis­ky, vý­vo­je vý­lis­ků a pro­ce­su vstři­ko­vá­ní.

Ná­stroj SCHO­OLTOOL uka­zu­je svět učení, který se v prů­bě­hu let vy­vi­nul v sou­vis­los­ti s vý­vo­jem vstři­ko­va­cích kom­po­nen­tů, vstři­ko­vá­ním plas­tů a vý­ro­bou forem. Stej­ně jako v mi­nu­los­ti i letos vy­vi­nu­li stu­den­ti ofi­ci­ál­ní ve­letrž­ní dárek pro Moul­ding Expo. Na stán­ku 1D11 si každý ná­vštěv­ník bude moci vy­zved­nout svůj osob­ní před­mět „Moul­d­ma­ker – The game“, který hra­vou for­mou spo­ju­je obsah kon­cep­tu SCHO­OLTOOL.

Do­pro­vod­ný pro­gram Moul­ding Expa je k dis­po­zi­ci on­li­ne.

Nejnovější zprávy najdete na www.moulding-expo.de.

 


Mohlo by vás zajímat: