Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

6K Additive a Z3DLab uzavírají partnerství

Středa, 21 Červen 2023 18:04

Tags: 6K Additive | Aditivní výroba | Materiály | UniMelt | Z3DLab | ZTi

6k-2325Společnost 6K Additive, divize společnosti 6K Inc. a vý­rob­ce udržitelných materiálů pro aditivní výrobu, uzavřela part­nerství se společností Z3DLab se sídlem ve Francii pro vý­robu své řady vyspělých slitin ZTi. Partnerství bude v bu­dou­cnu podněcovat vývoj nových progresivních AM materiálů pro aplikace na trhu lékařských implantátů s dalším vývojem materiálů pro letecký a kosmický průmysl.

6K Ad­di­ti­ve bude zpra­co­vá­vat pa­ten­to­va­né sli­ti­ny ZTi od Z3DLab pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Uni­Melt, aby vy­ro­bi­la sfé­ric­ké, husté práš­ky, které se po­u­ži­jí pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Pro­ces 6K Ad­di­ti­ve při­ná­ší až 100% vý­těž­nost, což umožňuje ko­merč­ně vý­hod­něj­ší vývoj no­vých ma­te­ri­á­lů.

Práš­ky ZTi od Z3DLab za­hr­nu­jí ma­te­ri­á­ly pro sys­témy fúze v práš­ko­vém loži (PBF) a usměr­ně­né­ho ener­ge­tic­ké­ho na­ná­še­ní (DED) se slo­že­ním, které zlep­šu­je taž­nost, odol­nost proti opo­tře­be­ní a te­pel­nou oxi­da­ci ve srov­ná­ní s Ti64. Řada sli­tin ZTi­‑Med za­hr­nu­je ZTM14N, bi­o­kom­pa­ti­bil­ní ti­ta­no­vou ter­nár­ní sli­ti­nu na­vr­že­nou tak, aby si za­cho­va­la dobrý poměr pev­nos­ti a taž­nos­ti s vý­ji­meč­nou pruž­nos­tí. Velmi nízký modul pruž­nos­ti 38 GPa od­po­ví­dá roz­sa­hu mo­du­lu pruž­nos­ti lid­ské kosti (~5-30 GPa) – díky tomu je tento prá­šek vhod­ným ma­te­ri­á­lem pro lé­kař­ské im­plan­tá­ty. Lé­kař­ské im­plan­tá­ty vy­ro­be­né z ma­te­ri­á­lu ZTM14N mají téměř 10­krát lepší odol­nost vůči zá­nět­li­vým dru­hům ve srov­ná­ní s ji­ný­mi ti­ta­no­vý­mi sli­ti­na­mi s hod­no­tou BIC (Bone In­ter­fa­ce Con­tact) 95 %.

Klí­čo­vou vý­ho­dou pro­ce­su Uni­Melt od 6K je mož­nost po­u­žít jako vstup­ní su­ro­vi­nu šrot, re­vert nebo po­u­ži­tý prá­šek – tím se eli­mi­nu­je po­tře­ba ex­trak­ce pri­már­ní­ho ma­te­ri­á­lu a zá­ro­veň se zlep­šu­je kva­li­ta vý­sled­né­ho práš­ku ve srov­ná­ní s tra­dič­ní­mi me­to­da­mi ato­mi­za­ce. Vy­so­ce vý­kon­né sli­ti­ny Z3DLab lze zpra­co­vá­vat stej­ným způ­so­bem, čímž se vy­tvá­ří obě­ho­vé hos­po­dář­ství pro vy­so­ce hod­not­né a vy­so­ce vý­kon­né sli­ti­ny.

 


Mohlo by vás zajímat: