Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maeve Aerospace využívá Siemens Xcelerator k vývoji elektrického letadla

Středa, 21 Červen 2023 22:52

Tags: Letectví | Maeve 01 | Maeve Ae­rospa­ce | Siemens | Xcelerator

maeve-aerospace-siemens-xcelerator-large-1-2325Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 21. červ­na, že Maeve Ae­rospa­ce při­ja­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor, aby po­moh­la při vý­vo­ji Maeve 01 – své nové ge­ne­ra­ce plně elek­tric­ké­ho do­prav­ní­ho le­ta­dla s nu­lo­vý­mi emi­se­mi. Le­toun Maeve 01, který byl před­sta­ven na pa­říž­ském le­tec­kém ve­letr­hu, umo­ž­ňu­je ces­to­vat více než 44 ces­tu­jí­cím na vzdá­le­nost 250 ná­moř­ních mil s nu­lo­vý­mi emi­se­mi.

Po­slá­ním Maeve je trans­for­mo­vat re­gi­o­nál­ní le­tec­kou mo­bi­li­tu, při­čemž se řídí zá­vaz­kem zmír­nit dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí. Díky své zcela nové kon­struk­ci elek­tric­kých le­ta­del se Maeve snaží vý­raz­ně sní­žit emise a spo­tře­bu ener­gie a zá­ro­veň zlep­šit eko­no­mic­kou a so­ci­ál­ní pro­spe­ri­tu le­tec­ké­ho prů­mys­lu a vy­bu­do­vat udr­ži­tel­nou bu­douc­nost, která při­spě­je ke zdra­věj­ší pla­ne­tě pro bu­dou­cí ge­ne­ra­ce.

Díky spo­leč­né­mu nad­še­ní a od­hod­lá­ní je ros­tou­cí tým le­tec­kých od­bor­ní­ků Maeve prů­kop­ní­kem na cestě k letům s nu­lo­vý­mi emi­se­mi. Maeve Ae­rospa­ce ne­dáv­no zís­ka­la ce­lo­svě­to­vý zájem in­ves­to­rů, včet­ně pod­mí­ně­né in­ves­ti­ce ve výši 17,5 mi­li­o­nu eur od Ev­rop­ské rady pro ino­va­ce a více než 2,5 mi­li­o­nu eur v ni­zo­zem­ských gran­tech.

maeve-aerospace-siemens-xcelerator-large-2-2325

Pod tech­nic­kým ve­de­ním no­vé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho ře­di­te­le Mar­ti­na Nu­es­se­le­ra tým Maeve pře­pra­co­val a op­ti­ma­li­zo­val svá dří­věj­ší le­ta­dla s vy­u­ži­tím port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor. Vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, jeho plně elek­tric­ké­ho po­ho­nu, a pro­ve­de­ní kom­plet­ních te­pel­ných a bez­peč­nost­ních si­mu­la­cí na vlast­no­ruč­ně na­vr­že­ném ba­te­ri­o­vém sys­té­mu le­ta­dla, umož­ni­lo Maeve vý­raz­ně sní­žit cel­ko­vou hmot­nost le­ta­dla, což při­nes­lo mož­nost zvý­še­ní ka­pa­ci­ty po­ho­nu a ba­te­rií. Ve srov­ná­ní se stá­va­jí­cí­mi tur­bo­vr­tu­lo­vý­mi le­ta­dly sni­žu­je Maeve 01 pro­voz­ní ná­kla­dy o 30 %.

Maeve, stej­ně jako mnoho dal­ších ino­vá­to­rů v le­tec­kém prů­mys­lu, po­u­ží­vá Si­e­mens Xce­le­ra­tor jako plat­for­mu pro vývoj do­prav­ních pro­střed­ků nové ge­ne­ra­ce. Aby spl­ni­ly po­ža­dav­ky trhu, po­ža­dav­ky na udr­ži­tel­nost a udr­že­ly si kon­ku­ren­ce­schop­nost, po­tře­bu­jí le­tec­ké a kos­mic­ké spo­leč­nos­ti nové způ­so­by, jak rych­le­ji do­dá­vat pro­duk­ty, a cílem Si­e­men­se je po­má­hat svým zá­kaz­ní­kům po­sou­vat hra­ni­ce ino­va­cí a zá­ro­veň umož­nit snad­nou, rych­lou a roz­sáh­lou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.

Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­má­há fir­mám všech ve­li­kos­tí s di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí po­mo­cí soft­wa­ru, hard­wa­ru a slu­žeb díky plat­for­mě Si­e­mens Xce­le­ra­tor. Soft­ware Si­e­mens a kom­plex­ní di­gi­tál­ní dvoj­če umožňují spo­leč­nos­tem op­ti­ma­li­zo­vat je­jich kon­strukč­ní, in­že­nýr­ské a vý­rob­ní pro­ce­sy, aby se z dneš­ních ná­pa­dů staly udr­ži­tel­né vý­rob­ky bu­douc­nos­ti. Od čipů po celé sys­témy, od vý­rob­ku po pro­ce­sy, na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi.
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware – Ac­ce­le­ra­ting trans­for­mati­on.Mohlo by vás zajímat: