Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CERN využívá možnosti 3D tisku kovů

Čtvrtek, 06 Červenec 2023 23:12

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | CERN | Kovy

3D tisk kovu CERN-2327Vý­rob­ní tech­no­lo­gie po mnoho let ome­zo­va­ly mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce sys­té­mů dy­na­mi­ky te­ku­tin. Nyní slo­ži­tost kon­struk­ce a vý­ro­by, kte­rou umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM), za­ha­ju­je novou éru mož­nos­tí s do­pa­dem na úrov­ni čás­tic. A to do­slo­va. In­že­ný­ři v Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ci pro ja­der­ný vý­zkum (CERN) ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40 ˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru pásu fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho hadro­no­vé­ho urych­lo­va­če.

Vy­ře­še­ní to­ho­to slo­ži­té­ho pro­blé­mu po­ve­de ke zdo­ko­na­le­ní de­tek­ce čás­tic. Jak se ale do­sta­li od te­o­re­tic­ky do­ko­na­lé­ho ná­vr­hu k re­ál­ným sou­čás­tem, které od­po­ví­da­jí je­jich přís­ným spe­ci­fi­ka­cím? Pře­čtě­te si celý pří­běh (v angličtině) a po­dí­vej­te se na webi­nář, kde se do­zví­te více.

Přečtěte si celý příběh

Podívejte se na webinář

 

 


Mohlo by vás zajímat: