Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

hyperMILL v oblasti strojírenství pro výrobce čipů

Čtvrtek, 13 Červenec 2023 14:49

Tags: CAD/CAM | hyperMILL | Obrábění | Open Mind | Polovodiče | Průmysl | Strojírenství

kv semiconductor housing v2-2328OPEN MIND za­zna­me­ná­vá sil­nou po­ptáv­ku po CAD/CAM sadě hy­per­MILL od do­da­va­te­lů pro po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl. Tento prů­my­sl je známý svými velmi vy­so­ký­mi po­ža­dav­ky na kva­li­tu při vý­ro­bě vel­ké­ho množ­ství růz­no­ro­dých vý­rob­ků v ma­lých množ­stvích. Uži­va­te­lé proto spo­lé­ha­jí na ino­va­tiv­ní špič­ko­vá ře­še­ní pro spo­leh­li­vé ge­ne­ro­vá­ní a si­mu­la­ci NC pro­gra­mů.

Kon­struk­té­ři za­ří­ze­ní, vý­rob­ci spe­ci­ál­ních stro­jů a je­jich spe­ci­a­li­zo­va­ní vý­rob­ci zdů­raz­ňují spo­leč­nos­ti Open Mind, že vy­so­ce přes­né po­vrchy, pro­gra­mo­va­cí au­to­ma­ti­ka a spo­leh­li­vá po­st­pro­ce­so­ro­vá tech­no­lo­gie jsou klí­čo­vý­mi roz­ho­du­jí­cí­mi fak­to­ry pro volbu hy­per­MILL.

Me­zi­ná­rod­ně pů­so­bí­cí spo­leč­nos­ti v po­lo­vo­di­čo­vém prů­mys­lu se již delší dobu spo­lé­ha­jí na CAD/CAM tech­no­lo­gie hy­per­MILL. Pří­kla­dy této po­zi­tiv­ní a dů­vě­ry­hod­né spo­lu­prá­ce na­jde­te na webo­vých strán­kách Open Mind: BKB Pre­ci­si­on, AAE, NDK Pa­ra­gonRE Thomp­son jsou jen malým vý­bě­rem zá­kaz­ní­ků vý­vo­já­ře soft­wa­ru, kteří jsou do­da­va­te­li pro po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl.

Stro­je a za­ří­ze­ní po­u­ží­va­né v mo­der­ní vý­ro­bě čipů lze roz­dě­lit do tří hlav­ních ka­te­go­rií: vý­ro­ba desti­ček, mon­táž­ní za­ří­ze­ní a tes­to­va­cí za­ří­ze­ní. Roz­ma­ni­tost dílů je ob­rov­ská a sahá od kon­struk­ce pro­to­ty­pů až po ma­lo­sé­ri­o­vou a sé­ri­o­vou vý­ro­bu. Kom­po­nen­ty, jako jsou va­ku­o­vé ko­mo­ry, kom­po­nen­ty pro ma­ni­pu­la­ci s destič­ka­mi nebo roz­vadě­če ze spe­ci­ál­ních plas­tů, kla­dou na CAM sys­tém nej­roz­ma­ni­těj­ší po­ža­dav­ky z hle­dis­ka ma­te­ri­á­lo­vé a ge­o­me­t­ric­ké růz­no­ro­do­sti. Schop­nost jed­nat ma­xi­mál­ně fle­xi­bil­ně, ale zá­ro­veň spo­leh­li­vě ve vý­ro­bě, je pro mnoho vý­rob­ců v oboru ne­smír­ně dů­le­ži­tá.

Dokonalé povrchy

Po­dob­ně jako v lé­kař­ské tech­ni­ce a le­tec­kém prů­mys­lu jsou i v po­lo­vo­di­čo­vém prů­mys­lu nej­zře­tel­něj­ší­mi po­ža­dav­ky čis­to­ta, přes­nost a do­ko­na­lé po­vrchy s vy­so­kým leskem. Sou­část­ky jsou často slo­ži­té, na­pří­klad prizma­tic­ké a s mnoha ot­vo­ry a kapsa­mi. Hy­per­MILL umo­ž­ňu­je rych­le a snad­no vy­tvá­řet 5osé NC pro­gra­my. Soft­ware na­bí­zí různé stra­te­gie na­klá­pě­ní pro 3+2 a 5osé si­mul­tán­ní ob­rá­bě­ní – a také řadu mož­nos­tí se stra­te­gií 5o­sé­ho ob­rá­bě­ní s pře­pra­co­vá­ním. Kromě toho hy­per­MILL umo­ž­ňu­je na­sta­ve­ní pro fré­zo­vá­ní a sou­stru­že­ní na ví­ce­ú­če­lo­vých stro­jích.

Of­fli­ne pro­gra­mo­vá­ní a si­mu­la­ce jsou klí­čo­vé pro zá­sa­du „správ­ně na­po­pr­vé“, zejmé­na když se ob­rá­bí drahé ma­te­ri­á­ly, jako je PEEK. Stra­te­gie fré­zo­vá­ní se také velmi snad­no při­způ­so­bu­jí růz­ným ma­te­ri­á­lům. To po­má­há sni­žo­vat počet chyb a zmet­ků.

Simulace s virtuálním strojem

Mož­nos­ti hy­per­MILLu a vir­tu­ál­ní­ho stro­je v ob­las­ti si­mu­la­ce s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty a sou­vi­se­jí­cí tech­no­lo­gie po­st­pro­ce­so­ru jsou ob­zvláš­tě ce­ně­ny v prů­mys­lu. NC kódy musí být ge­ne­ro­vá­ny rych­le a spo­leh­li­vě, zejmé­na v pro­stře­dí vý­ro­by s vel­kým množ­stvím růz­no­ro­dých vý­rob­ků v ma­lých množ­stvích. Tato spo­leh­li­vost NC kódu je roz­ho­du­jí­cím kri­té­ri­em při vý­bě­ru vhod­né­ho CAM sys­té­mu. Podle Ber­rie­ho van de Bur­g­ta, ob­chod­ní­ho ře­di­te­le BKB Pre­ci­si­on, je Hy­per­MILL tak dobře in­te­gro­ván do je­jich vý­rob­ní­ho pro­ce­su, že už ani ne­pře­mýš­lejí o jeho vý­ho­dách. Sku­teč­nost, že vy­rá­bějí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pouze s jed­nou denní smě­nou, na je­jich zá­kaz­ní­ky vždy udělá dojem. Mají v hy­per­MILL ta­ko­vou dů­vě­ru, že nové vý­rob­ní série in­te­gru­jí přímo do svého ne­pře­tr­ži­té­ho vý­rob­ní­ho cyklu, za­tím­co jiní vý­rob­ci mají ten­den­ci ome­zo­vat po­čá­teč­ní vý­ro­bu na směny s ob­slu­hou.Mohlo by vás zajímat: