Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Airbus prodlužuje partnerství se společností Astrocast

Pondělí, 31 Červenec 2023 12:07

Tags: Airbus | Astrocast | Konektivita | Partnerství | Satelitní internet věcí | SatIoT

airbus-extends-partnership-with-astrocast-to-further-enhance-satellite-iot-technology-2331As­t­ro­cast, švý­car­ský pro­vo­zo­va­tel sa­te­lit­ní­ho IoT, ozna­mu­je pro­dlou­že­ní svého part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Ai­r­bus De­fen­ce and Space (Ai­r­bus). Toto part­ner­ství roz­ši­řu­je mož­nos­ti tech­no­lo­gie sa­te­lit­ní­ho in­ter­ne­tu věcí (SatI­oT). Umo­ž­ňuje As­t­ro­cas­tu dále zvý­šit ka­pa­ci­tu své sítě a po­sky­to­vat zá­kaz­ní­kům nej­spo­leh­li­věj­ší a ná­kla­do­vě nej­e­fek­tiv­něj­ší ře­še­ní SatI­oT. Spo­lu­prá­ce mezi Ai­r­bu­sem a As­t­ro­cas­tem byla v po­sled­ních le­tech pro As­t­ro­cast velmi dů­le­ži­tá.

Od roku 2017 tento vztah umo­ž­nil As­t­ro­cas­tu efek­tiv­ně­ji roz­ví­jet svůj ko­mu­ni­kač­ní pro­to­kol a mo­de­mo­vý soft­wa­ro­vý zá­sob­ník. Ten tvoří hlav­ní část širší tech­no­lo­gie SatI­oT As­t­ro­cas­tu. V ná­vaz­nos­ti na tuto úspěš­nou spo­lu­prá­ci se obě spo­leč­nos­ti do­hod­ly na pro­dlou­že­ní svého part­ner­ství. Ai­r­bus bude As­t­ro­cas­tu na­dá­le po­sky­to­vat roz­sáh­lou pod­po­ru se za­mě­ře­ním na další zvět­šo­vá­ní šířky pásma i kva­li­ty slu­žeb.

Spo­leh­li­vost a kva­li­ta ko­nek­ti­vi­ty SatI­oT As­t­ro­cas­tu je na trhu dobře známá již od je­jí­ho ko­merč­ní­ho uve­de­ní na trh v roce 2022. V sou­čas­né době ji vy­u­ží­vá mnoho or­ga­ni­za­cí. Patří mezi ně na­pří­klad ini­ci­a­ti­va EU CiRROC­CO, ini­ci­a­ti­va EU XGain a spo­leč­nos­ti jako Avir­tech, Di­gi­ta­ni­malArrowSpot. As­t­ro­cast oče­ká­vá, že díky to­mu­to part­ner­ství s Ai­r­bu­sem bude i na­dá­le vy­u­ží­vat spo­leč­ných tech­no­lo­gic­kých úspě­chů a dále zvět­šo­vat šířku pásma SatI­oT a kva­li­tu slu­žeb pro všech­ny zá­kaz­ní­ky. Ti tak budou moci těžit z ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní ka­pa­ci­ty, efek­ti­vi­ty, la­ten­ce a bez­peč­nos­ti pře­no­su dat. Zá­kaz­ní­ci zase budou moci dále op­ti­ma­li­zo­vat efek­ti­vi­tu svého pro­vo­zu podle svých po­třeb.

 


Mohlo by vás zajímat: