Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oživení zahradních židlí krytkami nohou z 3D tisku

Čtvrtek, 03 Srpen 2023 23:45

Tags: 3D tisk | Krytky | Replique | Siena Garden | Udržitelnost 4R | Zahradní nábytek

Siena Garden Foot Cap-2331Po­sky­to­va­tel bez­peč­né plat­for­my pro 3D tisk Replique a re­no­mo­va­ná ně­mec­ká znač­ka za­hrad­ní­ho ná­byt­ku Siena Gar­den po­kra­ču­jí ve svém spo­leč­ném úsilí o udr­ži­tel­nost vel­kým úspě­chem. Ozna­mu­jí vý­ro­bu více než 1000 3D tiš­tě­ných krytů nohou nebo ochran­ných krytů, které vde­chu­jí nový život za­hrad­ním židlím a při­spí­va­jí k obě­ho­vé­mu hos­po­dář­ství tím, že při­dá­va­jí pilíř RE­PAIR v rámci 4 R udr­ži­tel­nos­ti (Re­du­ce, Reuse, Recycle, Re­pair – re­du­ko­vat, znovu po­u­žít, recyklo­vat, opra­vit).

Na­va­zu­jí tak na svůj kon­cept „věč­ných ná­hrad­ních dílů“, který byl za­há­jen před ne­ce­lý­mi dvěma lety a který pod­po­ru­je udr­ži­tel­nost tím, že na­bí­zí prů­běž­ně ná­hrad­ní díly pro za­hrad­ní ná­by­tek, čímž pro­dlu­žu­je ži­vot­nost vý­rob­ku a sni­žu­je množ­ství od­pa­du. S pří­cho­dem Dne pře­kro­če­ní hra­nic Země, který při­pa­dá již na 2. srpna le­toš­ní­ho roku a při­po­mí­ná na­lé­ha­vost žít v rámci eko­lo­gic­kých li­mi­tů naší pla­ne­ty, zís­ká­vá tento mil­ník na vý­zna­mu.

Siena Garden Spare parts produced by Replique-2331

Bez­pro­blé­mo­vá in­te­gra­ce plat­for­my 3D tisku od Replique umo­ž­ňuje vy­rá­bět ná­hrad­ní díly na vy­žá­dá­ní a na místě, čímž se eli­mi­nu­jí nad­měr­né zá­so­by a za­me­zu­je se vel­kým mi­ni­mál­ním ob­jed­na­cím množ­stvím.

To nejen sni­žu­je ná­kla­dy Sieny Gar­den, ale také zvy­šu­je spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků díky lep­ším po­pro­dej­ním služ­bám. Kromě krytů nohou na­bí­zí in­ter­ne­to­vý ob­chod Siena Gar­den i další díly pro opra­vy, jako jsou ru­ko­je­ti, spo­jo­va­cí a po­hyb­li­vé části, ur­če­né pro hou­pač­ky Ho­ly­wo­od a za­hrad­ní le­hát­ka.

siena garden webshop-2331

Tento pří­pad uka­zu­je, že 3D tisk může mít ob­rov­ský vý­znam i pro malé kaž­do­den­ní díly, nejen pro ob­rov­ské stro­je. Bez této tech­no­lo­gie by tyto ná­hrad­ní díly zů­sta­ly ne­do­stup­né a za­hrad­ní ná­by­tek by vy­pa­dal opo­tře­bo­va­ně nebo na vy­ho­ze­ní.

 


Mohlo by vás zajímat: