Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Budoucnost navrhování a umělá inteligence

Pondělí, 07 Srpen 2023 15:20

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault | Navrhování | SolidWorks | Strojové učení | Umělá inteligence

Divoka predstavivost UI-2331Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on při­ná­ší člá­nek o tom, co zna­me­ná umělá in­te­li­gen­ce pro bu­douc­nost na­vr­ho­vá­ní. Zjis­tí­te v něm, jak So­lid­works ma­pu­je bu­douc­nost kon­stru­o­vá­ní po­mo­cí in­te­gro­va­né umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení. Co je umělá in­te­li­gen­ce (AI)? Co je stro­jo­vé učení (ML)? A jak může obojí vy­lep­šit pro­ces kon­stru­o­vá­ní a po­mo­ci po­pus­tit uzdu vaší fan­ta­zii?

Na tyto otáz­ky od­po­ví­da­jí Ma­nish Kumar, ge­ne­rál­ní ře­di­tel So­lid­works, spolu s Dr. Shri­kan­tem Sa­van­tem, ře­di­te­lem pro da­to­vou vědu a ana­lý­zy v So­lid­works, a s ma­na­že­ry pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works, kte­rý­mi jsou Da­niel Mc­Ginn a Chris Pag­li­a­ri­ni.

Pře­čtě­te si člá­nek a do­zví­te se spo­leč­né po­znatky výše uve­de­ných o tom, jak tato tech­no­lo­gie pře­tvá­ří od­vět­ví tvor­by kon­strukč­ních ná­vrhů a kde na­bí­zí nej­vět­ší po­ten­ci­ál.

Člá­nek se týká ná­sle­du­jí­cích témat:

  • Vý­znam umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení v sou­čas­ném CAD soft­wa­ru a je­jich po­ten­ci­ál do bu­douc­na
  • Jak spo­leč­nos­ti Das­sault Sys­tè­mes a So­lid­works při­stu­pu­jí k otáz­kám, které vy­vstá­va­jí v sou­vis­los­ti s po­u­ží­vá­ním umělé in­te­li­gen­ce v tvůr­čích pro­fe­sích
  • Mož­nos­ti umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení in­te­gro­va­né do webo­vých ná­stro­jů So­lid­works a plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce
  • Jak vám mohou stro­jo­vé učení a umělá in­te­li­gen­ce po­mo­ci lépe pra­co­vat a po­pus­tit uzdu vaší fan­ta­zii
  • Jak mů­že­te vy­u­žít umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení v pro­ce­su tvor­by kon­strukč­ní­ho ná­vr­hu a v ži­vot­ním cyklu

PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK, ve kte­rém se do­zví­te více o umělé in­te­li­gen­ci a o tom, jak mů­že­te změ­nit svůj způ­sob na­vr­ho­vá­ní a práce.

Tlacitko-precist clanek

 


Mohlo by vás zajímat: