Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EON Reality vydává AI nástroj Auto­‑GPT

Úterý, 08 Srpen 2023 10:55

Tags: Automatizace úkolů | Auto­‑GPT | EON Reality | Řízení projektů | Umělá inteligence

EON Reality-Auto-GPT-2332EON Rea­li­ty, po­sky­to­va­tel ře­še­ní roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty za­lo­že­ných na umělé in­te­li­gen­ci, ozná­mi­la uve­de­ní svého prů­lo­mo­vé­ho ná­stro­je pro umě­lou in­te­li­gen­ci Auto­‑GPT. Tento re­vo­luč­ní soft­ware po­sou­vá mož­nos­ti Chat­GPT o krok dál tím, že jej trans­for­mu­je do au­to­nomní­ho vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta, čímž nově de­fi­nu­je hra­ni­ce toho, čeho může AI do­sáh­nout.

Vzhle­dem k ne­u­stá­le se zvy­šu­jí­cí rych­los­ti a roz­sa­hu vý­vo­je umělé in­te­li­gen­ce se spo­leč­nost EON Rea­li­ty snaží zů­stat v čele to­ho­to od­vět­ví. Auto­‑GPT je nej­no­věj­ším dů­ka­zem to­ho­to zá­vaz­ku a před­sta­vu­je asi­s­ten­ta s umě­lou in­te­li­gen­cí, který do­ká­že sa­mo­stat­ně zvlá­dat úkoly, řídit pro­jek­ty a další čin­nos­ti bez nut­nos­ti ne­u­stá­lé­ho po­bí­ze­ní.

Ať už se jedná o sprá­vu soft­wa­ro­vé­ho pro­jek­tu, pro­vá­dě­ní kom­plex­ní­ho vý­zku­mu, nebo o spe­ci­fic­kou roli, jako je tvor­ba webo­vých strá­nek nebo vý­zkum pod­cas­tů, apli­ka­ce Auto­‑GPT je na­vr­že­na tak, aby ze­fek­tiv­ni­la a zjed­no­du­ši­la práci. Ná­stroj fun­gu­je tak, že roz­dě­lí úkol na dílčí úkoly, pro­ve­de je sa­mo­stat­ně a své vý­sled­ky uloží or­ga­ni­zo­va­ně pro bu­dou­cí po­u­ži­tí.

EON Rea­li­ty je z vy­dá­ní Auto­‑GPT nad­še­ná, ale zá­ro­veň zdů­razňuje, že ná­stroj je v sou­čas­né době ve fázi vý­vo­je. Auto­‑GPT před­sta­vu­je vý­znam­ný krok vpřed, ale není bez po­ten­ci­ál­ních pro­blé­mů. Umělá in­te­li­gen­ce je stále vy­ví­je­jí­cí se tech­no­lo­gií a jako každá tech­no­lo­gie se i zde ob­je­vu­je křiv­ka učení a mož­nost chyb. EON Re­a­li­ty do­po­ru­ču­je uži­va­te­lům ex­pe­ri­men­to­vat a ob­je­vo­vat, čeho je schop­na, ale také mít na pa­mě­ti její ome­ze­ní.

Auto­‑GPT lze na­in­sta­lo­vat lo­kál­ně a kód je uvol­něn zdar­ma. EON Rea­li­ty také před­sta­vi­la Agent­GPT, va­ri­an­tu Auto­‑GPT za­lo­že­nou na pro­hlí­že­či. Agent­GPT je jed­no­duš­ší a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ší va­ri­an­tou pro ty, kteří chtě­jí ex­pe­ri­men­to­vat s au­to­nomní­mi agen­ty AI bez slo­ži­té in­sta­la­ce.

EON Rea­li­ty vy­zý­vá uži­va­te­le, aby při­ja­li bu­douc­nost AI s ná­stro­jem Auto­‑GPT, který uka­zu­je ši­ro­ké mož­nos­ti AI tech­no­lo­gie dnes i v blíz­ké bu­douc­nos­ti.

Další informace najdete na eonreality.com.

 


Mohlo by vás zajímat: