Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems iTwin Ventures kupuje Blyncsy

Čtvrtek, 17 Srpen 2023 16:25

Tags: Akvizice | Bent­ley | Blyncsy | Di­gi­tál­ní dvoj­čata | iTwin Ven­tu­res | Údržba | Umělá inteligence

Blyncsy-1-2333Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. srpna akvi­zi­ci firmy Blyn­csy, po­sky­to­va­te­le prů­lo­mo­vých slu­žeb umělé in­te­li­gen­ce pro do­prav­ní úřady na pod­po­ru pro­vo­zu a údrž­by. Za­mě­ře­ní port­fo­lia Bent­ley iTwin Ven­tu­res na eko­sys­tém di­gi­tál­ních dvoj­čat je po­sí­le­no urych­le­ním vý­vo­je a ší­ře­ní takto ši­ro­ce hod­not­né ana­lý­zy in­frastruk­tur­ních aktiv.

Blyn­csy byla za­lo­že­na v roce 2014 v Salt Lake City v Utahu ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Mar­kem Pittma­nem a vy­u­ží­vá po­čí­ta­čo­vé vi­dě­ní a umě­lou in­te­li­gen­ci při ana­lý­ze běžně do­stup­ných sním­ků k iden­ti­fi­ka­ci pro­blé­mů s údrž­bou na sil­nič­ní síti. Pittman pů­vod­ně při­šel na nápad za­lo­žit spo­leč­nost, když uvízl na se­ma­fo­ru, pro­to­že věřil, že musí exis­to­vat způ­sob, jak kom­bi­no­vat údaje o stavu v re­ál­ném čase a ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie, které by po­moh­ly do­prav­cům zvý­šit efek­ti­vi­tu.

Blyncsy-2-2333

Pře­vrat­né služ­by umělé in­te­li­gen­ce od Blyn­csy na­hra­zu­jí ná­klad­ný a po­ma­lý ma­nu­ál­ní sběr dat, sni­žu­jí po­tře­bu per­so­ná­lu nebo spe­ci­a­li­zo­va­ných vo­zi­del či hard­wa­ru v te­ré­nu a zlep­šu­jí in­for­mo­va­nost vlast­ní­ků a pro­vo­zo­va­te­lů do­prav­ních pro­střed­ků o stavu sil­nic a včas­né zmírňování ná­sled­ků. Blyn­csy de­te­ku­je více než 50 růz­ných pro­blé­mů s bez­peč­nos­tí na vo­zov­kách, včet­ně ak­tu­ál­ní po­lo­hy ak­tiv­ních sta­veb­ních zón.

Blyncsy-3-2333

Blyn­csy při­jme plat­for­mu Bent­ley iTwin pro po­hl­cu­jí­cí in­te­gra­ci s in­že­nýr­ský­mi a si­mu­lač­ní­mi mo­de­ly vlast­ní­ků in­frastruk­tu­ry a Bent­ley za­hr­ne a uvede na trh služ­by umělé in­te­li­gen­ce od Blyn­csy v rámci svých nově vzni­ka­jí­cích na­bí­dek di­gi­tál­ních dvoj­čat mo­bi­li­ty.
Akvi­zi­ci pro Blyn­csy pod­po­ři­la Ig­nati­ous Growth Ca­pi­tal and Advi­so­ry. Mezi in­ves­to­ry Blyn­csy pa­t­ři­ly Pe­ter­son Ven­tu­res, Doug Wells, Ele­men­tal Ex­ce­le­ra­tor, Park City Angel Ne­twork, OakHou­se Part­ners a CEAS In­vest­ments.

Blyncsy-4-2333 

 


Mohlo by vás zajímat: