Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

A3D Manufacturing získává certifikaci HP DMP

Čtvrtek, 31 Srpen 2023 01:57

Tags: A3D Ma­nu­factu­ring | Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring | Di­gi­tál­ní vý­ro­ba | DMP

HP Banner Desktop-2335A3D Ma­nu­factu­ring, dříve Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring, je nyní cer­ti­fi­ko­va­ným part­ne­rem HP pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu (DMP). Cer­ti­fi­ka­ce DMP je kva­li­fi­ka­ce spo­leč­nos­ti HP, která ozna­ču­je A3D Ma­nu­factu­ring jako lídra v ob­las­ti 3D vý­ro­by, který spl­ňuje stan­dar­dy HP pro po­kro­či­lé adi­tiv­ní vý­rob­ní pro­ce­sy, stan­dard­ní prů­mys­lo­vé cer­ti­fi­ka­ce, ro­bust­ní ří­ze­ní kva­li­ty a vý­ro­bu vel­kých ob­je­mů za­ká­zek.

Po dů­klad­ném vy­hod­no­ce­ní od HP se A3D Ma­nu­factu­ring stal pří­kla­dem všech čtyř fak­to­rů a ce­ně­ným part­ne­rem, který do­ká­že spl­nit kva­li­tu a po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.

A3D Ma­nu­factu­ring nyní na­bí­zí tis­kár­nu HP 5420W, která tisk­ne bílé funkč­ní díly, do své pro­duk­to­vé řady.

A3D Ma­nu­factu­ring je před­ním ino­vá­to­rem v ob­las­ti 3D vý­ro­by, který se od roku 2019 spe­ci­a­li­zu­je na vy­tvá­ře­ní plas­to­vých a ko­vo­vých kom­po­nen­tů na za­káz­ku a slou­ží jako dů­vě­ry­hod­ný vý­rob­ní part­ner pro špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká od­vět­ví, jako je le­tec­tví, vo­jen­ství a obra­na, vědy o živé pří­ro­dě, do­pra­va a spo­třeb­ní zboží.

A3D Ma­nu­factu­ring a HP 3D Prin­ting po­řá­da­jí webi­nář za­mě­ře­ný na prů­lo­mo­vé spo­je­ní 3D tisku a zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní. Za­re­gis­truj­te se na webi­nář Un­loc­king Me­di­cal De­vi­ce In­no­vati­ons with 3D Prin­ting.

 


Mohlo by vás zajímat: