Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MolyWorks zlepšuje možnosti výroby leteckých dílů

Pátek, 21 Červenec 2023 14:56

Tags: 3DSystems | Aditivní výroba | DMP | Flex 350 | Kosmonautika | Letectví | MolyWorks

DMP Flex 350-2329Mo­ly­Works Ma­te­ri­als Cor­po­rati­on (Mo­ly­works) na­vá­za­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí 3D Sys­tems, aby po­moh­la uspo­ko­jit ros­tou­cí po­ptáv­ku vy­plý­va­jí­cí ze svého sou­stav­né­ho růstu. Spo­leč­nost za­kou­pi­la ře­še­ní 3D Sys­tems pro přímý tisk kovů (Di­rect Metal Prin­ting, DMP), aby roz­ší­ři­la své vlast­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­ty v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) a zá­ro­veň roz­ší­ři­la svou na­bíd­ku pro zá­kaz­ní­ky.

Díky vět­ší­mu ob­je­mu tisku a uni­kát­ní funk­ci va­ku­o­vé ko­mo­ry zvý­ši­lo ře­še­ní 3D Sys­tems DMP Flex 350 hbi­tost a efek­ti­vi­tu Mo­ly­Works. Tato dy­na­mic­ká vy­lep­še­ní po­sí­li­la je­jich roz­ši­řu­jí­cí se vzta­hy s ko­merč­ní­mi zá­kaz­ní­ky a vlád­ní­mi agen­tu­ra­mi, včet­ně nej­no­věj­ší­ho an­gaž­má u Uni­ted Sta­tes Air Force.

Podle De­vi­na Morrowa, ře­di­te­le di­vi­ze AM v Mo­ly­Works je díky je­di­neč­né va­ku­o­vé ko­mo­ře možné sní­žit obsah kys­lí­ku v ko­mo­ře na pět čás­tic na mi­li­on. Stroj DMP Flex 350 se řadí do jiné třídy než kon­ku­renč­ní stro­je, pro­to­že po­sky­tu­je lepší kon­t­ro­lu che­mie v ho­to­vých dí­lech a vy­so­kou úro­veň opě­tov­né­ho po­u­ži­tí práš­ku.

PODÍVEJTE SEPODÍVEJTE SE, jak MolyWorks zlepšuje možnosti výroby leteckých dílů vhodných pro letectví a kosmonautiku.

Read Full Case Study

Jste připraveni začít s DMP?

Direct Metal Printing 101Tento kom­plex­ní prů­vod­ce je se­sta­ven s ohle­dem na za­čá­teč­ní­ky! Pro­ve­de vás vším, co po­tře­bu­je­te vědět nejen o tech­no­lo­gii pří­mé­ho tisku kovů (DMP), ale také o té­ma­tech, jako je bez­peč­nost při ma­ni­pu­la­ci s ko­vo­vý­mi práš­ky, osob­ní ochran­né po­můc­ky a do­kon­ce i o tom, jak si na­sta­vit DMP la­bo­ra­toř tak, aby byla úspěš­ná.Mohlo by vás zajímat: