Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak hodnotit aditivní výrobní materiály pro výrobu plastů

Úterý, 12 Březen 2024 01:56

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Materiály | Plasty | Průvodce

Figure 4 Materials Guide-2411Díky ne­dáv­né­mu po­kro­ku v pro­ce­sech umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k dílům s kva­li­tou, rych­los­tí a cenou při­pra­ve­nou pro vý­ro­bu. Je­di­né, co zbývá zvlád­nout, je do­sáh­nout vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lu vhod­ných pro vý­ro­bu. S ma­te­ri­á­ly pro Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems, které jsou vhod­né pro vý­ro­bu, je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od vý­ro­by pro­to­ty­pů přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu a do­sáh­nout tak bez­pro­blé­mo­vé­ho a efek­tiv­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o mož­nos­tech Fi­gu­re 4 a ši­ro­kém port­fo­liu do­stup­ných ma­te­ri­á­lů, které splňují vaše po­tře­by, stáh­ně­te si prů­vod­ce ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4, kde se do­zví­te o vlast­nos­tech ma­te­ri­á­lů Fi­gu­re 4 vý­rob­ní třídy, včet­ně:

  • me­cha­nic­kých, te­pel­ných a elek­tric­kých vlast­nos­tí (včet­ně hoř­la­vos­ti, die­lek­tric­kých vlast­nos­tí a 24­ho­di­no­vé ab­sorp­ce vody);
  • izot­rop­ních vlast­nos­tí;
  • dlou­ho­do­bé sta­bi­li­ty ve vnitř­ním a ven­kov­ním pro­stře­dí;
  • che­mic­ké kom­pa­ti­bi­li­ty a kom­pa­ti­bi­li­ty s au­to­mo­bi­lo­vý­mi ka­pa­li­na­mi;
  • bi­o­kom­pa­ti­bi­li­ty.

Díky tes­to­vá­ní a úpra­vám podle po­ža­dav­ků ASTM a ISO umožňují ma­te­ri­á­ly vý­rob­ní třídy Fi­gu­re 4 sku­teč­ná vý­rob­ní ře­še­ní.

Stáh­ně­te si Prů­vod­ce ma­te­ri­á­ly – Sku­teč­né vý­rob­ní ma­te­ri­á­ly pro Fi­gu­re 4 – a na­jdě­te ten správ­ný ma­te­ri­ál Fi­gu­re 4 pro svoji apli­ka­ci.

3D Systems pruvodce materialy-2411

 


Mohlo by vás zajímat: