Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw představí na Formnextu rychlejší RenAM 500

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 02 Listopad 2023 11:09

Tags: Aditivní výroba | FormNext | Kovy | RenAM 500 | Renishaw | Výroba

Renishaw na Formnextu 2022-2344Re­nishaw před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next 2023, který se koná v ně­mec­kém Frank­fur­tu, dosud ne­ví­da­nou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní ko­vo­vé vý­ro­by (AM). Mo­der­ni­za­ce nej­pro­dá­va­něj­ší řady sys­té­mů pro adi­tiv­ní ko­vo­vou vý­ro­bu RenAM 500 zkrá­tí dobu se­sta­ve­ní až o po­lo­vi­nu, aniž by došlo ke ztrá­tě kva­li­ty dílů. Sní­že­ním ná­kla­dů na jeden díl po­mo­hou tyto ino­va­ce k šir­ší­mu roz­ší­ře­ní AM v prů­mys­lu.

Od 7. do 10. lis­to­pa­du bude Re­nishaw na stán­ku C11 v hale 11.0 denně před­vá­dět své nové tech­no­lo­gie.

Aby se adi­tiv­ní vý­ro­ba do­sta­la do hlav­ní­ho prou­du, řeší Re­nishaw to, co bylo v mi­nu­los­ti vel­kou pře­káž­kou pro za­ve­de­ní AM – pro­duk­ti­vi­tu. Řada RenAM 500 pro AM ob­rá­bě­ní kovů, která je již nyní nej­pro­duk­tiv­něj­ším sys­té­mem na trhu, nyní do­ká­že vy­rá­bět až dva­krát rych­le­ji než dříve. Tato dra­ma­tic­ká změna tempa sni­žu­je ná­kla­dy na jeden díl a roz­ši­řu­je škálu ži­vo­ta­schop­ných apli­ka­cí.
Nové pro­duk­ty po­mo­hou uži­va­te­lům za­jis­tit pevný zá­klad pro­ce­su a op­ti­mál­ní výkon stro­je, aby mohli tr­va­le vy­rá­bět vy­so­ce kva­lit­ní díly.

Vedle no­vých pro­duk­tů bude na stán­ku k vi­dě­ní také čtyř­la­se­ro­vý sys­tém RenAM 500Q a RenAM 500 Flex, který je op­ti­ma­li­zo­ván pro vý­zkum a vývoj. Ty budou vy­sta­ve­ny vedle řady sku­teč­ných vý­rob­ních dílů od glo­bál­ních Re­nishaw zá­kaz­ní­ků. Fa­nouš­ci hor­ských kol budou také nad­še­ni, že uvidí AM.200M od Ather­ton Bikes, „nej­rych­lej­ší kolo na světě“, které bylo vy­ro­be­no po­mo­cí sys­té­mu RenAM 500Q a na kte­rém zís­kal zla­tou me­dai­li mistr světa UCI v jízdě na hor­ském kole Char­lie Hat­ton.

Další informace o systémech aditivní výroby společnosti Renishaw naleznete na Metal 3D printing (renishaw.com).
 


Mohlo by vás zajímat: