Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TRUMPF předvede na EMO bezpodporový 3D tisk

Pátek, 08 Září 2023 13:26

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | EMO2023 | Software | TRUM­PF | Tru­Tops Print

TRUMPF additive manufacturing support free printing 1-2336Spo­leč­nost TRUM­PF, která se za­bý­vá špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, vy­lep­ši­la svůj soft­ware Tru­Tops Print pro 3D tisk. Uži­va­te­lé s ním mohou tisk­nout díly s ex­trém­ní­mi pře­sa­hy až 15 stupňů bez pod­půr­ných kon­struk­cí. TRUM­PF tuto tech­no­lo­gii před­sta­vu­je na před­ním svě­to­vém ve­letr­hu vý­rob­ních tech­no­lo­gií EMO v Han­no­ve­ru. Podle Luka­se Ge­b­har­da, pro­ces­ní­ho vý­vo­já­ře adi­tiv­ní vý­ro­by v Tool­craf­tu, není díky nové verzi Tru­Tops Print po­tře­ba při 3D tisku téměř žádná pod­půr­ná kon­struk­ce.

To šetří kon­strukč­ní čas a ma­te­ri­ál a díky tisku bez pod­por se téměř nikdy ne­mu­sí pře­dě­lá­vat díly.

Až dosud mu­se­li uži­va­te­lé 3D tisku tisk­nout pod­půr­né kon­struk­ce spolu s díly, aby je mohli během tisku ukot­vit ke sta­veb­ní desce. Kromě toho od­vá­dě­jí teplo z ex­po­no­va­né­ho dílu a zabraňují de­for­ma­ci v dů­sled­ku vnitř­ní­ho pnutí. Do­kon­ce i u ma­te­ri­á­lů, které se ob­tíž­ně zpra­co­vá­va­jí, jako je na­pří­klad ne­re­zo­vá ocel, je 3D tisk v mnoha pří­pa­dech možný bez pod­půr­ných struk­tur díky této tech­no­lo­gii od TRUM­P­Fu.

Software umožňuje nové strategie 3D tisku

Při 3D tisku chce­me co nej­přes­ně­ji kon­t­ro­lo­vat, v jakém oka­mži­ku a za jakou dobu se ma­te­ri­ál stane te­ku­tým a opět tvr­dým. Trik spo­čí­vá v tom, abychom se vy­hnu­li zbyt­ko­vé­mu na­pě­tí a pře­hřá­tí v ob­las­ti pře­vi­su po­mo­cí správ­ných stra­te­gií osvi­tů. S tech­no­lo­gií Tru­Tops Print 3D tis­kár­na ex­po­nu­je různé ob­las­ti sou­čás­ti s op­ti­mál­ní stra­te­gií pro každý pří­pad, čímž eli­mi­nu­je po­tře­bu pod­půr­ných kon­struk­cí. Vy­lep­še­ný prů­tok plynu no­vých 3D tis­ká­ren TRUM­PF umožňuje za­jis­tit jed­not­né pro­ces­ní pod­mín­ky a pod­po­ru­je tisk bez pod­půr­ných struk­tur.

TRUMPF additive manufacturing support free printing 6-2336

3D tisk bez podpory umožňuje nové aplikace

3D tisk bez pod­půr­ných kon­struk­cí je vý­hod­ný pro uži­va­te­le ze všech prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Tisk bez pod­po­ry může uká­zat své silné strán­ky zejmé­na u kom­po­nent s vel­ký­mi du­ti­na­mi nebo pře­vi­sy, které jsou ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­né. Pří­kla­dem jsou ná­dr­že, vý­mě­ní­ky tepla, hyd­rau­lic­ké bloky a ná­stro­jo­vé formy.

TRUMPF additive manufacturing support free printing 7-2336

Nová tech­no­lo­gie také umožňuje nové apli­ka­ce, které by s pod­půr­ný­mi kon­struk­ce­mi ne­moh­ly spl­nit svůj účel. Mezi scé­ná­ře po­u­ži­tí patří adi­tiv­ně vy­rá­bě­né ra­di­ál­ní kom­pre­so­ry nebo tzv. oběž­ná kola, za­kry­té vr­tu­le. Do­po­sud mohli vý­rob­ci tisk­nout pouze oběž­ná kola s pod­půr­ný­mi kon­struk­ce­mi kvůli je­jich úhlům pře­vi­su. Proto 3D tisk nebyl z eko­no­mic­ké­ho hle­dis­ka al­ter­na­ti­vou ke kon­venč­ní vý­ro­bě. To se nyní změ­ni­lo.

Další in­for­ma­ce o spo­leč­nos­ti TRUM­PF na­jde­te na www.​trumpf.​com.

 


Mohlo by vás zajímat: