Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Slicer Meltio Space pro vytváření přesných dílů z kovu

Čtvrtek, 07 Září 2023 15:24

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | EMO2023 | Meltio | Meltio Engine | Meltio Space | Slicer | Software

Meltio space software 2-2336Špa­něl­ská nad­ná­rod­ní spo­leč­nost Mel­tio, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí drá­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho na­ná­še­ní kovů (DED), uči­ni­la ob­rov­ský krok smě­rem k usnad­ně­ní po­u­ží­vá­ní svých ře­še­ní pro 3D tisk z kovů – před­sta­vi­la novou ino­va­ci pro zvý­še­ní spo­leh­li­vos­ti vý­ro­by ko­vo­vých sou­čás­tí pro vy­tvá­ře­ní přes­ných dílů – soft­ware Mel­tio Space.

Mel­tio Space je soft­ware pro ge­ne­ro­vá­ní drah ná­stro­jů pro Mel­tio En­gi­ne Robot In­te­grati­on se snad­no po­u­ži­tel­ným roz­hra­ním pro ro­vin­né, ne­ro­vin­né a va­ri­a­bil­ní dráhy ná­stro­jů pro vy­tla­čo­vá­ní. Za­hr­nu­je také in­ter­po­la­ci 2o­sé­ho po­lo­ho­va­dla ob­rob­ku, si­mu­la­ci ki­ne­ma­ti­ky, kon­t­ro­lu ko­li­zí a kon­fi­gu­ra­ci buněk.

Nový sli­cer je ino­va­tiv­ním pří­růst­kem do pro­duk­to­vé řady Mel­tio a na­bí­zí nový po­hled na 3D tisk tím, že se zba­vu­je ome­ze­ní tra­dič­ních 3osých sys­té­mů. Mel­tio Space jde o krok dál a roz­ši­řu­je mož­nos­ti o po­kro­či­lé mož­nos­ti ro­bo­tic­ké ma­ni­pu­la­ce.

Tento soft­ware pro ge­ne­ro­vá­ní drah ná­stro­jů je spe­ci­ál­ně vy­vi­nut pro urych­le­né za­ve­de­ní tech­no­lo­gie Mel­tio a při­ná­ší re­vo­lu­ci v ob­las­ti ro­bo­tic­ké adi­tiv­ní vý­ro­by. Díky jeho in­tu­i­tiv­ní­mu de­sig­nu se uži­va­te­lé mohou rych­le při­způ­so­bit a vy­u­žít výhod ro­bo­tic­ké adi­tiv­ní vý­ro­by, aniž by mu­se­li mít od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti ro­bo­ti­ky nebo pro­gra­mo­vá­ní.

Mel­tio Space při­ná­ší re­vo­lu­ci ve světě 3D tisku tím, že pře­kra­ču­je ome­ze­ní tra­dič­ních tří­osých sys­té­mů. Díky in­te­gra­ci 6o­sé­ho ro­bo­tic­ké­ho ma­ni­pu­lá­to­ru a 2osých po­lo­ho­va­del ob­rob­ků ote­ví­rá zcela nové mož­nos­ti pro 3D tisk z kovu. Kom­plex­ní ko­or­di­na­ce, ge­ne­ro­vá­ní ví­ce­o­sých drah ná­stro­jů a větší svo­bo­da ná­vr­hu, které po­sky­tu­je Mel­tio Space, po­sou­va­jí od­vět­ví vpřed a umo­ž­ňují uži­va­te­lům vy­tvá­řet slo­ži­té, při­způ­so­be­né a vy­so­ce de­tail­ní ko­vo­vé díly jako nikdy před­tím.

Jedná se o novou ge­ne­ra­ci soft­wa­ru ur­če­né­ho pro adi­tiv­ní vý­ro­bu pro Mel­tio En­gi­ne, in­te­gro­va­ný do ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne. Před uve­de­ním soft­wa­ru Mel­tio Space na trh po­de­psa­la spo­leč­nost do­ho­du s 12 vý­znam­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi spo­leč­nost­mi, s nimiž je její tech­no­lo­gie kom­pa­ti­bil­ní a ote­vře­ná. Nyní však díky soft­wa­ru Mel­tio Space spo­leč­nost usnad­ňu­je vy­u­ži­tí nebo při­je­tí své tech­no­lo­gie drá­to­vé­ho la­se­ru pro prů­mys­lo­vé zá­kaz­ní­ky, kteří ne­ma­jí spe­ci­fic­ké od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti ro­bo­ti­ky a adi­tiv­ní vý­ro­by, a všech­ny tyto mož­nos­ti jsou in­te­gro­vá­ny v novém soft­wa­ru Mel­tio Space.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na webu spo­leč­nos­ti meltio3d.com nebo se mů­že­te po­tkat s je­jí­mi zá­stup­ci na EMO Han­no­ver 2023 v hale 009 na stán­ku F06 (pon­dělí 18. září – so­bo­ta 23. září 2023).

 


Mohlo by vás zajímat: