Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BigRep kupuje HAGE3D

Pátek, 10 Listopad 2023 15:33

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | BigRep | FFF | HAGE3D

BigRep-and-HAGE3D-merger-at-Formnext-2023-2345Bi­gRep, který se za­bý­vá vel­ko­for­má­to­vým 3D tis­kem, se roz­růs­tá. Ně­mec­ká spo­leč­nost kou­pi­la ra­kous­kou spo­leč­nost HAGE3D, která se spe­ci­a­li­zu­je na ote­vře­né vy­so­ko­tep­lot­ní adi­tiv­ní vý­rob­ní sys­témy. V dů­sled­ku akvi­zi­ce Bi­gRep po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu s ote­vře­ným vy­tla­čo­vá­ním na bázi adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) tím, že na­bí­zí širší spek­trum hard­wa­ru pro AM a roz­ši­řu­je svou síť pro­dej­ců a glo­bál­ní pů­so­be­ní.

Přes­to­že kon­krét­ní po­drob­nos­ti akvi­zi­ce ne­by­ly zve­řej­ně­ny, spo­leč­nos­ti uved­ly, že mají do­hro­ma­dy in­sta­lo­va­nou zá­klad­nu více než 1000 vel­kých 3D tis­ká­ren v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. S při­dá­ním ře­še­ní HAGE3D do svého port­fo­lia ote­vře­ných vel­ko­for­má­to­vých vy­tla­čo­va­cích sys­té­mů roz­ši­řu­je Bi­gRep své mož­nos­ti, zejmé­na v ob­las­ti 3D tisku při střed­ních a vy­so­kých tep­lo­tách. Pro HAGE3D zna­me­ná akvi­zi­ce větší zvi­di­tel­ně­ní je­jích sys­té­mů na celém světě.
Obě spo­leč­nos­ti se vě­nu­jí vý­vo­ji in­te­li­gent­ní FFF tech­no­lo­gie, která zpří­stup­ňuje vý­ro­bu slo­ži­tých vel­ko­for­má­to­vých funkč­ních dílů vý­rob­cům po celém světě.


Mohlo by vás zajímat: