Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje Heliox pro rozvoj eMobility

Úterý, 12 Září 2023 22:54

Tags: Akvizice | eBus | eMobility | eTruck | Heliox | Nabíjení | Siemens

Heliox charger homepage ebus-2337Ce­lo­svě­to­vý pře­chod na elek­tric­ká vo­zi­dla (EV) je v plném prou­du. Podle ne­dáv­né zprá­vy od Cox Au­to­mo­ti­ve se nyní před­po­klá­dá, že v roce 2023 pro­dej elek­tro­mo­bi­lů v USA po­pr­vé pře­kro­čí hra­ni­ci 1 mi­li­o­nu kusů - a v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti­le­tích se oče­ká­vá, že je­jich pro­dej bude jen stou­pat. Oče­ká­vá se, že tento rych­lý ná­růst za­vá­dě­ní eko­lo­gic­kých vo­zi­del pře­sáh­ne i ob­last spo­tře­bi­tel­ských au­to­mo­bi­lů.

Vzhle­dem k tomu, že ini­ci­a­ti­vy v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, měs­tech a za­ří­ze­ních jsou stále více v po­pře­dí zájmu, stá­va­jí se elek­tric­ké způ­so­by do­pra­vy stále atrak­tiv­něj­ším ře­še­ním. Zde jsou 2 způ­so­by, jak elek­tro­mo­bi­ly mění bu­douc­nost mo­bi­li­ty:

  • eTruck: do­da­va­tel­ský ře­tě­zec pro­chá­zí eko­lo­gic­kou trans­for­ma­cí, pro­to­že za­čí­ná vy­u­ží­vat flo­ti­ly e-Truc­ků k pře­pra­vě pro­duk­tů - a to i na dlou­hé vzdá­le­nos­ti.
  • eBus: města i uni­ver­zit­ní kam­pu­sy vidí pří­nos ve vy­u­ží­vá­ní eBusů k pře­pra­vě stu­den­tů a ob­ča­nů, což sni­žu­je emise vý­fu­ko­vých plynů na nulu.

Vzhle­dem k ros­tou­cí po­ptáv­ce po dy­na­mic­kých na­bí­je­cích ře­še­ních Sie­mens AG ozná­mil, že se chys­tá pře­vzít He­li­ox, lídra v oboru ro­bust­ních ře­še­ní pro na­bí­je­ní au­to­bu­sů eBus, ná­klad­ních vo­zi­del eTruck a osob­ních vo­zi­del. Tato akvi­zi­ce má při­spět k rych­le se roz­ví­je­jí­cí­mu od­vět­ví eMo­bi­li­ty od Sie­men­se tím, že jí po­mů­že pro­nik­nout na trhy v Se­ver­ní Ame­ri­ce a Ev­ro­pě a sou­čas­ně umož­ní zdo­ko­na­le­ní soft­wa­ru a di­gi­ta­li­za­ci.

He­li­ox se síd­lem v Ni­zo­zem­sku vy­tvá­ří a vy­rá­bí špič­ko­vá ře­še­ní pro rych­lé na­bí­je­ní stej­no­směr­ným prou­dem (DC), která jsou klí­čem k úspě­chu v ne­u­stá­le se mě­ní­cím pro­stře­dí eMo­bi­li­ty. Na­bí­ječ­ky stej­no­směr­né­ho prou­du do­dá­va­jí ener­gii přímo do ba­te­rie, což vede ke zrych­le­ní doby na­bí­je­ní, a před­sta­vu­jí tak op­ti­mál­ní ře­še­ní pro pro­vo­zo­va­te­le vo­zo­vých parků, kteří se snaží ma­xi­ma­li­zo­vat pro­voz­ní efek­ti­vi­tu svých vo­zi­del. He­li­ox navíc vy­u­ží­vá rych­lo­na­bí­ječ­ky s ka­pa­li­no­vým chla­ze­ním, které vy­u­ží­va­jí ka­be­ly chla­ze­né ka­pa­li­nou, aby se za­brá­ni­lo hroz­bě pře­hřá­tí při vy­so­kých rych­los­tech na­bí­je­ní.

Když se spojí výkon stej­no­směr­né­ho na­bí­je­ní a ka­pa­li­no­vé­ho chla­ze­ní užit­ko­vých vo­zi­del s větší ka­pa­ci­tou ba­te­rií, jsou vý­ho­dy zřej­mé. Díky tomu mohou velká elek­tric­ká vo­zi­dla pod­stat­ně pro­dlou­žit dobu pro­vo­zu na sil­ni­ci, mi­ni­ma­li­zo­vat zá­vis­lost na na­bí­je­cích sta­ni­cích a za­jis­tit dlou­hou ži­vot­nost ba­te­rií, takže vo­zo­vé parky mohou udr­žo­vat pra­vi­del­nou úroveň pro­duk­ti­vi­ty i při cestách na dlou­hé vzdá­le­no­sti.

Akvi­zi­ce He­li­o­xu Sie­men­sem před­sta­vu­je vý­znam­ný krok vpřed v jeho snaze roz­ví­jet stá­va­jí­cí port­fo­lio pro­duk­tů a ře­še­ní pro eMo­bi­li­tu a zá­ro­veň zlep­šo­vat schop­nos­ti v ob­las­ti vý­ko­no­vé elek­tro­ni­ky. Tento dů­le­ži­tý mil­ník nejen roz­ší­ří na­bíd­ku pro­duk­tů Sie­mens, ale také ote­vře dveře k di­gi­ta­li­za­ci a vý­vo­ji soft­wa­ru v ob­las­ti ří­ze­ní spo­tře­by ener­gie a slu­žeb pro depa. Vzhle­dem k tomu, že ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé stále více při­jí­ma­jí elek­tro­mo­bi­ly a dy­na­mi­ka udr­ži­tel­ných metod do­pra­vy roste, Sie­mens zů­stá­vá pevně od­hod­lán pod­po­ro­vat eko­lo­gič­těj­ší svět pro­střed­nic­tvím elek­tri­fi­ko­va­né bu­douc­nos­ti.

 


Mohlo by vás zajímat: