Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gotion High-tech si vybral Siemens Xcelerator

Neděle, 17 Září 2023 14:02

Tags: Baterie | Digital Industries Software | Digitální dvojčata | Go­ti­on High-tech | Siemens | Xcelerator

Siemens-Gotion-High-tech-01-2337Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že si Go­ti­on High-tech vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro vy­bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ní plat­for­my pro vý­ro­bu ba­te­rií v rámci do­sa­že­ní svých cílů di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce. Go­ti­on hodlá vy­u­žít tech­no­lo­gii prů­mys­lo­vé­ho ří­di­cí­ho sys­té­mu s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce k vy­bu­do­vá­ní uza­vře­né di­gi­tál­ní plat­for­my pro vý­zkum a vývoj, vý­ro­bu a ří­ze­ní.

Tato nová plat­for­ma po­mů­že dále po­sí­lit in­te­li­gent­ní vý­ro­bu ba­te­rií firmy Go­ti­on a při­pra­vit půdu pro bu­dou­cí di­gi­tál­ní roz­voj.

Podle do­ho­dy plá­nu­je Go­ti­on High-tech ve spo­lu­prá­ci se Si­e­men­sem pro­zkou­mat vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat a di­gi­tál­ních vlá­ken spe­ci­fic­kých pro ba­te­rie ve vý­zku­mu a vý­vo­ji pro­duk­tů, vý­ro­bě a tech­nic­kých služ­bách.

Siemens-Gotion-High-tech-02-2337

Nová éra je o ma­te­ri­ál­ní trans­for­ma­ci a di­gi­ta­li­za­ci. Jako pod­nik se sil­ným smys­lem pro po­slá­ní a od­po­věd­nost usi­lu­je spo­leč­nost Go­ti­on High-tech o vy­bu­do­vá­ní ener­ge­tic­ké­ho vě­dec­ké­ho sys­té­mu za­lo­že­né­ho na ma­te­ri­á­lo­vé vědě a di­gi­tál­ní vědě. In­te­gra­cí di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie do ce­lé­ho pro­ce­su vý­zku­mu a vý­vo­je ma­te­ri­á­lů, vý­ro­by a pro­duk­ce, pro­vo­zu vý­rob­ků a recyk­la­ce ba­te­rií doufá, že sku­teč­ně do­sáh­ne svého cíle, kte­rým je do­stup­ná a udr­ži­tel­ná ze­le­ná ener­gie, která po­si­lu­je bu­douc­nost. Cílem spo­lu­prá­ce mezi Si­e­men­sem a Go­ti­on High-te­chem je zvý­šit pro­voz­ní schop­nos­ti glo­bál­ních to­vá­ren pro­střed­nic­tvím spo­leč­né­ho vy­tvo­ře­ní zá­vo­du Go­ti­on Di­gi­tal In­tel­li­gen­ce.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o kom­plet­ní sadě soft­wa­ru pro ba­te­rie a ře­še­ních pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by od Si­e­men­se a o tom, jak po­má­ha­jí zá­kaz­ní­kům na­vr­ho­vat a vy­rá­bět ba­te­rie udr­ži­tel­ně a efek­tiv­ně, sta­vět a spouš­tět gi­ga­fac­to­ry v re­kord­ním čase a rych­le roz­ši­řo­vat vý­ro­bu spo­je­ním re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa, na­vštiv­te www.siemens.com/battery.

 


Mohlo by vás zajímat: