Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu

Středa, 11 Říjen 2023 17:47

Tags: 2024 | CAD | CAM | Siemens | Software | Solid Edge | Umělá inteligence

siemens-solid-edge-2024-large-2341Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. Ozná­me­né ak­tu­a­li­za­ce jsou oka­mži­tě k dis­po­zi­ci a umožňují vý­rob­cům všech ve­li­kos­tí za­há­jit nebo roz­ší­řit stra­te­gii di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, efek­tiv­ně­ji opa­ko­va­ně vy­u­ží­vat data a za­vá­dět ino­va­ce v úvod­ní části stro­jí­ren­ské­ho a elek­tro­tech­nic­ké­ho ná­vr­hu a vý­ro­by pro­střed­nic­tvím no­vých apli­ka­cí umělé in­te­li­gen­ce při na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků, vět­ší­ho sdí­le­ní dat v clou­du a spo­lu­prá­ce.

Pod­po­ra umělé in­te­li­gen­ce při ná­vr­hu

Solid Edge 2024 po­pr­vé při­ná­ší do Solid Edge asis­to­va­né na­vr­ho­vá­ní po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce (AI), a to hned v ně­ko­li­ka klí­čo­vých funk­cích. Nyní při vý­mě­ně dílů v se­sta­vě nová funkč­nost v se­sta­vě s umě­lou in­te­li­gen­cí do­ká­že in­te­li­gent­ně před­po­ví­dat a na­bí­zet plat­né al­ter­na­ti­vy. Na jiném místě se uži­va­tel­ské roz­hra­ní s pod­po­rou AI učí vzo­rům po­u­ži­tí, aby na kur­zo­ru zob­ra­zi­lo re­le­vant­ní pří­ka­zy ve správ­ném kon­tex­tu, za­tím­co nová funk­ce Edi­ta­ce ope­ra­cí s pod­po­rou AI v Solid Edge CAM Pro do­ká­že uži­va­te­le pro­vést pro­ce­sem edi­ta­ce ob­rá­bě­cích ope­ra­cí a na­bí­zí ná­vrhy na zá­kla­dě apli­ka­ce ob­rá­bě­ní a na­u­če­né­ho stylu pro­gra­mo­vá­ní dílů.

Tyto ak­tu­a­li­za­ce vy­chá­ze­jí ze stá­va­jí­cích in­te­li­gent­ních mo­de­lo­va­cích funk­cí, které jsou již v sys­té­mu ob­sa­že­ny, jako je na­pří­klad schop­nost syn­chron­ní tech­no­lo­gie roz­po­zná­vat a udr­žo­vat záměr ná­vr­hu v re­ál­ném čase, a to i u mo­de­lů po­chá­ze­jí­cích z ji­ných sys­té­mů. Při po­u­ži­tí vedle mož­nos­tí ge­ne­ra­tiv­ní­ho ná­vr­hu Solid Edge pro au­to­ma­tic­ký návrh kon­cep­tů na zá­kla­dě de­fi­no­va­ných ge­o­me­t­ric­kých a funkč­ních ome­ze­ní mohou od­stra­nit opa­ku­jí­cí se práci při běž­ných čin­nos­tech, urych­lit návrh a umož­nit kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům sou­stře­dit se na sku­teč­ný prů­zkum a ino­va­ce. Solid Edge 2024 po­má­há pra­co­vat chytře­ji a být pro­duk­tiv­něj­ší. Za­čle­ně­ní umělé in­te­li­gen­ce do ná­vr­ho­vých pro­ce­sů zkrá­tí čas strá­ve­ný nud­ný­mi úkoly a umož­ní dělat více zá­bav­ných věcí.

Roz­ší­ře­ní výhod clou­do­vé spo­lu­prá­ce

Před­plat­né Solid Edge SaaS za­hr­nu­je pří­stup ke clou­do­vé­mu sdí­le­ní dat a spo­lu­prá­ci s apli­ka­cí Te­am­cen­ter Share. Te­am­cen­ter Share, po­sky­to­va­ný jako vý­ho­da ja­ké­ho­ko­li před­plat­né­ho Si­e­mens Xce­le­ra­tor as a ser­vi­ce, před­sta­vu­je bo­ha­tou sadu clou­do­vých funk­cí, které umožňují spo­lu­prá­ci s ko­le­gy, part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky od­kud­ko­li a z ja­ké­ho­ko­li za­ří­ze­ní. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší ze­fek­tiv­ně­nou in­te­gra­ci na­příč ši­ro­kou šká­lou prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens, vy­lep­še­nou out of box in­te­gra­ci pro­po­ju­jí­cí Solid Edge s Te­am­cen­ter Share, in­ter­ak­tiv­ní ná­hle­dy do­ku­men­tů Of­fi­ce i 3D dat, vy­lep­še­né zob­ra­ze­ní kanba­no­vé ta­bu­le, lepší vi­di­tel­nost úkolů/stavů, větší úlo­žiš­tě a roz­ší­ře­nou pod­po­ru sou­bo­rů, což zá­kaz­ní­kům po­má­há zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci a po­sou­vat pro­jek­ty vpřed ta­ko­vým tem­pem, jaké prů­my­sl vy­ža­du­je.

Pře­nos kon­fi­gu­ra­ce pro­duk­tu v re­ál­ném čase přímo do pro­ce­su prodeje

Nové ře­še­ní Solid Edge De­sign Con­fi­gu­ra­tor Con­nect po­sky­tu­je oka­mži­tou on­li­ne kon­fi­gu­ra­ci vý­rob­ku, která umožňuje rych­lou kon­fi­gu­ra­ci vý­rob­ku splňují­cí­ho spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ka. Je po­sta­ven na stá­va­jí­cím soft­wa­ru Solid Edge De­sign Con­fi­gu­ra­tor a umožňuje ob­chod­ním in­že­ný­rům a kon­co­vým zá­kaz­ní­kům kon­fi­gu­ro­vat vý­rob­ky pro ce­no­vou na­bíd­ku pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho por­tá­lu bez nut­nos­ti lo­kál­ní in­sta­la­ce Solid Edge.

Vyšší pro­duk­ti­vi­ta v celé ro­di­ně pro­duk­tů Solid Edge

Vedle zá­sad­ních ak­tu­a­li­za­cí, které při­ná­ší nej­no­věj­ší verze Solid Edge, při­ná­ší ak­tu­a­li­za­ce 2024 také vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a roz­ší­ře­ní funk­cí na­příč celou sadou pro­duk­tů. Od ob­rov­ské­ho ná­růstu vý­ko­nu vel­kých se­stav (nyní 9krát rych­lej­ší při pr­vot­ním ote­ví­rá­ní slo­ži­tých mo­de­lů vý­rob­ků) až po nové pro­stře­dí re­ál­né­ho světa, které se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­je s po­hy­bem mo­de­lu.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o soft­wa­ru Solid Edge spo­leč­nos­ti Si­e­mens a o tom, jak může po­mo­ci v di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a za­ve­de­ní nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro vývoj pro­duk­tů or­ga­ni­za­cím ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti, na­vštiv­te siemens.com/solid­‑edge­‑2024 nebo se podívejte na záznam z akce k uvedení Solid Edge 2024 zde.

 


Mohlo by vás zajímat: