Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seequent kupuje Flow State Solutions

Čtvrtek, 12 Říjen 2023 06:11

Tags: #YII2023 | Akvizice | Bentley Systems | Flow State Solutions | Seequent | Simulace

bentley-akvizice-2341Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. října na své kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re v Sin­ga­pu­ru, že Se­equent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, po­de­psal do­ho­du o akvi­zi­ci Flow State So­lu­ti­ons, před­ní­ho dodavatele soft­wa­ru pro ge­o­ter­mál­ní si­mu­la­ci. Tento krok dále upevňuje po­zi­ci Se­equen­tu jako nej­kom­plex­něj­ší­ho po­sky­to­va­te­le pod­po­vr­cho­vé­ho soft­wa­ru pro ge­o­ter­mál­ní prů­my­sl.

Soft­ware pro si­mu­la­ci ge­o­ter­mál­ních re­zer­voá­rů, vrtů a po­vr­cho­vých sítí od Flow State So­lu­ti­ons po­má­há vý­vo­já­řům pro­jek­tů a ope­rá­to­rům lépe po­ro­zu­mět ge­o­ter­mál­ním zdro­jům pro vývoj a op­ti­ma­li­za­ci aktiv a zlep­šit výkon vrtu. Kom­bi­na­ce port­fo­lia Vol­sung od Flow State So­lu­ti­ons s mož­nost­mi Se­equen­tu vy­tvá­ří nej­ro­bust­něj­ší do­stup­né kom­plex­ní ře­še­ní pro ana­lý­zu ná­dr­ží. Po­drob­né mo­de­ly pod­po­vrchu po­sta­ve­né v Le­a­pfrog Ener­gy lze vy­u­žít v si­mu­lač­ním pro­stře­dí Flow State So­lu­ti­ons k vy­tvo­ře­ní úpl­né­ho ob­ra­zu ge­o­ter­mál­ní­ho zdro­je.

K akvi­zi­ci se klad­ně vy­já­d­řil Gra­ham Grant, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Se­equen­tu, a také spo­luza­kla­da­tel Flow State So­lu­ti­ons Jo­nathon Clearwa­ter, který se při­po­ju­je k Se­equen­tu jako tech­nic­ký ex­pert.

Ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé ge­o­ter­mál­ní­ho prů­mys­lu již nyní vy­u­ží­va­jí obě ře­še­ní, aby lépe po­ro­zu­mě­li svým zdro­jům, a za Ormat Tech­no­lo­gies akvi­zi­ci přivítal Simon Web­bi­s­on, vi­ce­pre­zi­dent pro prů­zkum a sprá­vu zdro­jů.

 


Mohlo by vás zajímat: