Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje BuntPlanet

Pondělí, 11 Prosinec 2023 23:08

Tags: Akvizice | BuntBrain | BuntPlanet | Digitalizace | Siemens | Vodárenství | Xcelerator

buntplanet-siemens-acquisition-of-buntplanet-2023-2350Sie­mens ozná­mil akvi­zi­ci tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Bunt­Pla­net se síd­lem ve špa­něl­ském San Se­bas­ti­a­nu. Oce­ně­ný soft­ware od Bunt­Pla­net byl na­sa­zen po ce­lém světě na pod­po­ru zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti in­te­li­gent­ních mě­ři­cích ře­še­ní, kva­li­ty vody, sprá­vy ma­jet­ku a in­te­gra­ce hyd­rau­lic­kých mo­de­lů a umělé in­te­li­gen­ce pro de­tek­ci úniků a dal­ších ano­má­lií ve vo­do­vod­ních sí­tích.

Sie­mens má od roku 2019 uza­vře­nou li­cenč­ní smlou­vu s Bunt­Pla­net na pro­dej je­jí­ho soft­wa­ru pro de­tek­ci úniků zná­mé­ho pod ná­zvem SIWA Le­ak­Plus. Díky této akvi­zi­ci bude celá na­bíd­ka a tým Bunt­Pla­net in­te­gro­ván do port­fo­lia apli­ka­cí Sie­mens pro vo­dá­ren­ské spo­leč­nos­ti, čímž se stane ještě kom­plex­něj­ším pro zá­kaz­ní­ky z ob­las­ti vo­dá­ren­ství.

Di­gi­ta­li­za­ce vo­dá­ren­ství je klí­čem k ře­še­ní sou­čas­ných i bu­dou­cích výzev glo­bál­ní­ho zá­so­bo­vá­ní vodou. Tato akvi­zi­ce umož­ní po­skyt­nout zá­kaz­ní­kům in­te­gro­va­něj­ší a kom­plex­něj­ší ře­še­ní pro sprá­vu vo­do­vod­ních sítí.

Hlav­ní na­bíd­ka Bunt­Pla­net, Bunt­Bra­in, je soft­wa­ro­vá plat­for­ma s ře­še­ní­mi pro de­tek­ci úniků, zlep­šo­vá­ní kva­li­ty vody, ana­lý­zu kon­co­vé spo­tře­by vody, sni­žo­vá­ní ztrát vody, sprá­vu ma­jet­ku, di­gi­tál­ní dvoj­če a sprá­vu vo­do­mě­rů. Apli­ka­ce za­hr­nu­je nej­no­věj­ší po­kro­ky v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce, vel­kých dat a hyd­rau­lic­kých si­mu­la­cí pro před­běž­nou lo­ka­li­za­ci úniků a dal­ších ano­má­lií, což mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko po­ško­ze­ní in­frastruk­tu­ry a sni­žu­je pro­voz­ní ná­kla­dy a ná­kla­dy na údrž­bu. Díky osvěd­če­né in­te­gra­ci s hard­wa­ro­vým port­fo­li­em Sie­mens Me­a­su­re­ment In­tel­li­gen­ce pro­ká­za­la kom­bi­na­ce špič­ko­vých pří­stro­jů a soft­wa­ru v oboru de­tek­ci úniků o ve­li­kos­ti pou­hých 0,25 litru za sekun­du. Na­pří­klad zá­kaz­ník Sie­mense, švéd­ská vo­dá­ren­ská spo­leč­nost VA Syd, vy­vi­nu­la in­te­li­gent­ní sys­tém de­tek­ce úniků za­lo­že­ný na apli­ka­ci SIWA Le­ak­Plus s umě­lou in­te­li­gen­cí do­da­nou Sie­mensem.

Od 1. pro­sin­ce 2023 je Bunt­Pla­net sto­pro­cent­ní dce­rou spo­leč­nos­ti Sie­mens Špa­něl­sko. Spo­leč­nost je or­ga­ni­zač­ně za­řa­ze­na do di­vi­ze Sie­mens Di­gi­tal In­dustries a je sou­čás­tí ob­chod­ní jed­not­ky Pro­cess Au­to­mati­on. Po úpl­ném do­kon­če­ní in­te­gra­ce zpří­stup­ní Sie­mens na­bíd­ku od Bunt­Pla­net také na své ote­vře­né ob­chod­ní plat­for­mě Sie­mens Xce­le­ra­tor.

Další po­drob­nos­ti o na­bíd­ce Sie­men­se pro vo­dá­ren­ský prů­my­sl naleznete zde.

Další informace o BuntPlanet najdete na buntplanet.com.


Mohlo by vás zajímat: