Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon a JSOL partnery při navrhování pohonných jednotek elektromobilů

Pondělí, 11 Prosinec 2023 23:59

Tags: CFD | Elektromobily | Hexagon MI | JMAG | JSOL Corp. | NVH | Pohony | Simulace

Motor design analysis-2350Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu a ja­pon­ská JSOL Corp. uza­vře­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem urych­lit vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní elek­tri­fi­ko­va­ných po­hon­ných jed­no­tek pro­střed­nic­tvím mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce. Spo­lu­prá­ce na­va­zu­je na dlou­ho­do­bé tech­nic­ké spo­je­nec­tví, které glo­bál­ním zá­kaz­ní­kům na­bí­zí přes­né a vy­so­ce pro­duk­tiv­ní vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní slo­ži­tých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů.

Rych­lá elek­tri­fi­ka­ce mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­ví, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho a le­tec­ké­ho prů­mys­lu, vy­ža­du­je si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, které umo­ž­ňují týmům na­příč jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi po­cho­pit dů­sled­ky volby ná­vr­hu na úrov­ni kom­po­nent na in­te­gri­tu sys­té­mu. Spo­leh­li­vá před­po­věď je­jich ži­vot­nos­ti, účin­nos­ti, te­pel­né­ho ma­nage­men­tu nebo hluku a vib­ra­cí vy­ža­du­je kom­plex­ní si­mu­lač­ní ře­še­ní, které do­ká­že za­chy­tit mul­ti­fy­zi­kál­ní efek­ty na úrov­ni kom­po­nent, sub­sys­té­mů a sys­té­mů. Nové stra­te­gic­ké part­ner­ství umož­ní zá­kaz­ní­kům kom­bi­no­vat roz­sáh­lou sadu in­že­nýr­ské­ho si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru He­xa­go­nu se soft­wa­rem pro ana­lý­zu elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho pole JMAG od JSOL Cor­po­rati­on a řešit tak celé spek­trum pro­blé­mů ná­vr­hu sys­té­mu ve vir­tu­ál­ním světě rych­le­ji, dů­klad­ně­ji a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně­ji, než to umo­ž­ňuje fy­zic­ká tvor­ba pro­to­ty­pů.

Se zrych­lu­jí­cím se pře­cho­dem na elek­tri­fi­ka­ci je třeba řešit nové výzvy, aby se zlep­ši­ly vý­kon­nost­ní cha­rak­te­ris­ti­ky vo­zi­del, a to od úrov­ně kom­po­nen­tů až po sys­témy. Na­pří­klad zlep­še­ní vlast­nos­tí v ob­las­ti hluku, vib­ra­cí a drs­nos­ti (NVH) nyní vy­ža­du­je si­mu­lač­ní ře­še­ní, která po­sky­tu­jí od­po­vě­di v mno­hem vyš­ších frek­venč­ních roz­sa­zích. Part­ner­ství s JSOL upev­ňuje zá­va­zek He­xa­go­nu slou­žit svým stá­va­jí­cím i novým zá­kaz­ní­kům na tomto rych­le se vy­ví­je­jí­cím trhu.

Part­ner­ství nyní umož­ní urych­lit vývoj ře­še­ní NVH pro elek­tric­ká vo­zi­dla mezi JMAG a stě­žej­ní­mi pro­duk­ty He­xa­go­nu MSC Na­stran a Adams spolu s pro­duk­ty Romax a Actran.

Aby si elek­tro­mag­ne­tic­ké hnací ústro­jí udr­že­lo ná­skok na trhu, musí být velmi účin­né a lehké a vy­u­ží­vat nové kon­struk­ce, ma­te­ri­á­ly a vý­rob­ní po­stu­py. He­xa­gon a JSOL na­bí­ze­jí in­že­ný­rům di­gi­tál­ní plat­for­my a vir­tu­ál­ní pro­stře­dí pro vývoj po­kro­či­lých tech­no­lo­gií elek­tro­mag­ne­tic­kých po­ho­nů.

Part­ner­ství po­su­ne vpřed ně­ko­lik klí­čo­vých ob­las­tí, které po­sí­lí je­jich stra­te­gie ná­vr­hu pro­duk­tů pro elek­tro­mo­bi­ly a umož­ní efek­tiv­něj­ší a har­mo­nič­těj­ší vývoj pro­duk­tů. Hlav­ním za­mě­ře­ním je ře­še­ní pro­ble­ma­ti­ky NVH, které in­že­ný­rům umož­ní zlep­šit kom­fort vý­rob­ků a sní­žit hluč­nost po­mo­cí ino­va­tiv­ních úprav ná­vr­hu za­lo­že­ných na si­mu­la­ci. Kromě toho budou nová ře­še­ní díky vý­vo­ji po­kro­či­lých si­mu­la­cí po­sky­to­vat in­for­ma­ce o ro­bust­ních a odol­ných kon­struk­cích a pro­vá­dět vy­lep­še­ní pro fi­na­li­za­ci vý­rob­ků v rámci pro­sto­ro­vých ome­ze­ní. Dal­ším vý­znam­ným za­mě­ře­ním obou spo­leč­nos­tí je po­má­hat zá­kaz­ní­kům řešit slo­ži­tost mo­der­ních elek­tro­me­cha­nic­kých stro­jů, ří­di­cích jed­no­tek a pře­vo­do­vek po­mo­cí in­te­gro­va­ných ře­še­ní, která pod­po­ru­jí spo­lu­prá­ci in­že­ný­rů z růz­ných oborů.

He­xa­gon po­sky­tu­je roz­sáh­lou pod­po­ru NVH CAE od kon­cep­tu až po fi­nál­ní va­li­da­ci a re­vi­zi sys­té­mu pro­střed­nic­tvím svého soft­wa­ru Ele­ments pro mo­de­lo­vá­ní sys­té­mů, si­mu­la­ce hna­cí­ho ústro­jí Romax, akus­tic­ké si­mu­la­ce Actran, CFD si­mu­la­ce vzdu­chu a kon­struk­ce Cradle, AI (umělé in­te­li­gen­ce) a op­ti­ma­li­zač­ní plat­for­my ODY­SEE a part­ner­ství v ob­las­ti fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce s VI­‑GRADE.


Mohlo by vás zajímat: