Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Obrábění ve 3DEXPERIENCE versus CATIA V5

Pondělí, 15 Leden 2024 10:47

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA V5 | CNC | Obrábění | Strojírenství | Technodat | Webinar

Technodat-webinar-2403Webi­nář na toto téma při­pra­vil zlín­ský Tech­no­dat a zve na něj kon­struk­té­ry, pro­gra­má­to­ry CNC a ma­ji­te­le stro­jí­ren­ských firem. Obsah ex­klu­ziv­ní­ho webi­ná­ře v úterý 23. ledna od 10 hodin bude za­mě­řen na re­vo­luč­ní ino­va­ce v ob­las­ti ob­rá­bě­ní. Při­po­je­ní účast­ní­ci ob­je­ví, jak plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce pře­kra­ču­je hra­ni­ce a při­ná­ší nové mož­nos­ti ve srov­ná­ní s kla­sic­kým CAD sys­té­mem CATIA V5.

Téma

Obrábění ve 3DEXPERIENCE vs. CATIA V5: Pokročilé Funkce a Výhody

Co se dozvíte?

  • Roz­dí­ly mezi 3D­Ex­pe­ri­en­ce a CATIA V5 v kon­tex­tu ob­rá­bě­ní
  • Po­kro­či­lé funk­ce a ná­stro­je pro kon­struk­té­ry a pro­gra­má­to­ry CNC
  • Zlep­še­ní efek­ti­vi­ty a sní­že­ní ná­kla­dů po­mo­cí mo­der­ních tech­no­lo­gií
  • Re­ál­né pří­pa­dy úspě­chu a zku­še­nos­ti uži­va­te­lů

Ter­mín: 23. 1. 2023 v 10 hodin

Přednášející

  • Jan Ma­za­nec – ex­pert na ob­rá­bě­ní a pro­gra­mo­vá­ní po­st­pro­ce­so­rů
  • Jiří Těh­ník – kon­zul­tant v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu

Jak se zúčastnit?

Re­gis­tra­ce je jed­no­du­chá! Stačí klik­nout na odkaz ZDE a vy­pl­nit re­gis­trač­ní for­mu­lář.


Mohlo by vás zajímat: