Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ALL­PLAN, SCIA a FRILO se spo­ju­jí

Čtvrtek, 22 Únor 2024 13:24

Tags: AEC | ALL­PLAN | BIM | FRILO | Fúze | Nemetschek | Open BIM | Scia | Stavebnictví

Allplan-Scia-Frilo-2428ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly své do­da­va­tel­ské schop­nos­ti, pod­po­ři­ly ino­va­ce a na­bíd­ly vý­kon­né kom­plex­ní pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu po vý­stav­bu, s dů­ra­zem na sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Nový a kom­bi­no­va­ný pří­stup k uvá­dě­ní pro­duk­tů na trh urych­lí cestu k da­to­vě ří­ze­né­mu plá­no­vá­ní a pre­fab­ri­ka­ci z více ma­te­ri­á­lů.

Zá­kaz­ní­kům to při­ne­se vý­znam­né vý­ho­dy v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty. Všech­ny tři spo­leč­nos­ti jsou sou­čás­tí sku­pi­ny Ne­met­s­chek Group.

Touto fúzí ALL­PLAN nejen vý­znam­ně roz­ši­řu­je svou na­bíd­ku ře­še­ní v ob­las­ti sta­veb­nic­tví o sta­tic­ké vý­po­čty a kon­struk­ce, ale také po­si­lu­je svou po­zi­ci na ev­rop­ském trhu. Fúze při­ná­ší je­di­neč­né ře­še­ní pro ar­chi­tek­ty a in­že­ný­ry od jedné spo­leč­nos­ti: ALL­PLAN na­bí­zí jed­not­nou BIM plat­for­mu pro AEC od­vět­ví od prv­ní­ho kon­cep­tu přes de­tail­ní návrh a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní plá­no­vá­ní až po kom­plex­ní pre­fab­ri­ka­ci a sta­veb­ní vý­stu­py. SCIA a FRILO po­sky­tu­jí roz­sáh­lý soft­ware pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí, který za­hr­nu­je jak ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní 3D ví­ce­ma­te­ri­á­lo­vých kon­struk­cí, tak i pří­stup ori­en­to­va­ný na vý­po­čet prvků.

„Spo­je­ním kom­pe­ten­cí v ob­las­ti mo­de­lo­vá­ní a kon­strukč­ní­ho in­že­nýr­ství vznik­ne na trhu je­di­neč­ný tech­no­lo­gic­ký sou­bor ře­še­ní od kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu přes sta­tic­kou ana­lý­zu a návrh až po kon­strukč­ní de­tai­ly a pre­fab­ri­ka­ci, který pod­po­ru­je ros­tou­cí po­ptáv­ku po štíh­lých do­da­va­tel­ských pro­ce­sech. To pod­po­ří di­gi­ta­li­za­ci v AEC oboru, která vý­znam­ně po­sí­lí in­že­ný­ry s kom­plex­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py, které po­tře­bu­jí k pro­duk­tiv­něj­ším do­dáv­kám svých pro­jek­tů ve vyšší kva­li­tě a udr­ži­tel­nos­tí,“ říká Dr. Det­lef Schne­i­der, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti ALL­PLAN.

OPEN BIM a clou­do­vé pra­cov­ní po­stu­py

Já­drem všech spo­leč­nos­tí Ne­met­s­chek je zá­kaz­nic­ky ori­en­to­va­ný pří­stup za­lo­že­ný na OPEN BIM pro bez­pro­blé­mo­vou a vol­nou spo­lu­prá­ci růz­ných oborů ve všech fá­zích pro­jek­tu bez ohle­du na po­u­ži­tý soft­ware. Díky ně­ko­li­ka za­ve­de­ným me­to­dám bez­pro­blé­mo­vé spo­lu­prá­ce již ar­chi­tek­ti a in­že­ný­ři vy­u­ží­va­jí přímá roz­hra­ní, clou­do­vý pře­vod kon­strukč­ních mo­de­lů na sta­tic­ké a pra­cov­ní po­stu­py za­lo­že­né na OPEN BIM. Pro­duk­ty ALL­PLAN, SCIA a FRILO proto mají je­di­neč­nou mož­nost oka­mži­tě na­bíd­nout uži­va­te­lům ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tu a efek­ti­vi­tu OPEN BIM.

„Pro ALL­PLAN, SCIA a FRILO se jedná o vý­znam­ný mil­ník, který sjed­no­cu­je spo­leč­nos­ti s dlou­hou his­to­rií. Úzce spo­lu­pra­co­va­ly a nyní se spojí, aby roz­ší­ři­ly a dále ino­vo­va­ly celý pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu po vý­stav­bu. Naším spo­leč­ným po­slá­ním je po­má­hat zá­kaz­ní­kům jako dů­vě­ry­hod­ní part­ne­ři při re­a­li­za­ci je­jich pro­jek­tů s vý­raz­ným zvý­še­ním pro­duk­ti­vi­ty díky ne­u­stá­lým ino­va­cím,“ ko­men­tu­je Mar­kus Gal­len­ber­ger, ře­di­tel mar­ke­tingu a pod­po­ry pro­de­je.


Mohlo by vás zajímat: