Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair jmenoval Integral Solutions partnerem pro Polsko

Čtvrtek, 29 Únor 2024 23:53

Tags: Altair | Integral Solutions | Partnerství | Polsko | RapidMiner | SLC

Partners table-2409Al­tair ozná­mil, že se pol­ská spo­leč­nost In­te­gral So­lu­ti­ons při­po­ji­la k ros­tou­cí síti ob­chod­ních part­ne­rů Al­tai­ru. In­te­gral So­lu­ti­ons bude svým zá­kaz­ní­kům na­bí­zet kom­plex­ní sadu ře­še­ní Al­tai­ru pro ana­lý­zu dat a umě­lou in­te­li­gen­ci, včet­ně ře­še­ní Al­tair Ra­pi­d­Mi­nerAl­tair SLC. Toto part­ner­ství po­skyt­ne or­ga­ni­za­cím v Pol­sku vy­spě­lé tech­no­lo­gie pro ana­lý­zu dat a umě­lou in­te­li­gen­ci a pod­po­ří ino­va­ce v rych­le se vy­ví­je­jí­cím tech­no­lo­gic­kém pro­stře­dí.

In­te­gral So­lu­ti­ons byla za­lo­že­na v roce 2003 a sídlí ve Var­ša­vě. Je uzná­va­ná pro své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti im­ple­men­ta­ce a vý­vo­je špič­ko­vých tech­no­lo­gií a po­sky­to­vá­ní ino­va­tiv­ních ře­še­ní svým kli­en­tům. Díky sil­né­mu za­stou­pe­ní na pol­ském trhu a roz­ma­ni­té­mu port­fo­liu kli­en­tů z od­vět­ví, jako je ban­kov­nic­tví, fi­nanč­nic­tví, bez­peč­nost a po­jiš­ťov­nic­tví a te­le­ko­mu­ni­kač­ní ma­lo­ob­chod­ní sítě, je In­te­gral So­lu­ti­ons při­pra­ve­na hrát klí­čo­vou roli při za­vá­dě­ní ře­še­ní umělé in­te­li­gen­ce.

Al­tair spo­lu­pra­cu­je s glo­bál­ní sítí ob­chod­ních a tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více nebo se stát part­ne­rem, na­vštiv­te altair.com/altair­‑partners.


Mohlo by vás zajímat: