Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na jubilejní 30. ročník veletrhu AMPER

Pátek, 15 Březen 2024 11:53

Tags: AMPER 2024 | Brněnské veletrhy | Elektrotechnika | Veletrh

Amper 2024-2411Me­zi­ná­rod­ní elek­tro­tech­nic­ký ve­letrh Amper 2024 s podti­tu­lem Smart and Con­nec­ted World pro­běh­ne ve dnech 19.–21. břez­na 2024. Cel­kem 410 vy­sta­vo­va­te­lů z 23 zemí před­sta­ví tech­no­lo­gie, které řídí svět. Ve­letrh Amper se vzhle­dem k pre­zen­ta­ci firem na nej­vyš­ší úrov­ni v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku etablo­val jako nej­vý­znam­něj­ší udá­lost elek­tro­tech­nic­kých od­bor­ní­ků.

Vy­sta­vo­va­te­lé budou pre­zen­to­vat uce­le­ná port­fo­lia vý­rob­ků a ře­še­ní, ale též no­vin­ky a ino­va­ce z oborů elek­tro­tech­ni­ky, ener­ge­ti­ky, au­to­ma­ti­za­ce, ko­mu­ni­ka­ce, osvět­le­ní a za­bez­pe­če­ní, mě­ři­cí a ří­di­cí tech­ni­ky, elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a mo­du­lů ve vý­stav­ních ha­lách V a F br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě na ploše 20 000 m².

Amper 2024-cisla-2411

Pra­vi­del­ná ná­vštěv­nost 25 000 od­bor­ní­ků z oborů:

  • Ener­ge­ti­ky, pře­no­su a úscho­vy elek­tric­ké ener­gie
  • Au­to­ma­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce, ří­ze­ní budov, prů­mys­lu, skla­do­vá­ní a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry
  • Mě­ři­cí a zku­šeb­ní tech­ni­ky
  • Mo­der­ní elek­tro­in­sta­la­ce, osvět­le­ní a za­bez­pe­če­ní
  • Elek­tro­nic­kých mo­du­lů a kom­po­nen­tů
  • Elek­tro­mo­bi­li­ty, smart city a dal­ších

Ve­letrh je určen pro od­bor­ní­ky, ob­chod­ní­ky, ří­dí­cí pra­cov­ní­ky, tech­no­lo­gy, kon­struk­té­ry, pro­jek­tan­ty, zá­stup­ce mu­ni­ci­pa­lit a in­ves­to­ry. Sou­čás­tí ve­letr­hu bude i řada od­bor­ných kon­fe­ren­cí, se­mi­ná­řů a ško­le­ní.


Mohlo by vás zajímat: