Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PlanRadar SiteView s AI zachytí skutečnou realitu

Pondělí, 18 Březen 2024 12:06

Tags: BIM | Dokumentace | PlanRadar | SiteView | Stavebnictví | Umělá inteligence

PlanRadar Site View-2-2412Pla­nRa­dar ozna­mu­je plá­no­va­né roz­ší­ře­ní o novou funk­ci „Si­te­View“, která s po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce (AI) ještě zdo­ko­na­lí dosud velmi kom­plex­ní sys­tém pro efek­tiv­ní do­ku­men­ta­ci, ko­mu­ni­ka­ci a tvor­bu re­por­tů ve sta­veb­nic­tví. „Si­te­View“ svým uži­va­te­lům umož­ní po­ři­zo­vat 360° pa­no­ra­ma­tic­ké sním­ky při ob­hlíd­ce pro­jek­tů, které se au­to­ma­tic­ky pro­mít­nou do 2D vý­kre­sů, a zpro­střed­ku­jí tak vi­zu­ál­ní pře­hled o kon­krét­ní si­tu­a­ci v te­ré­nu i sku­teč­ném vý­vo­ji prací.

Ná­stroj je po­há­něn špič­ko­vou tech­no­lo­gií a vzhle­dem k tomu je jeho vy­u­ži­tí na­pros­to snad­né. V praxi to vy­pa­dá tak, že sta­veb­ní týmy pro­chá­zí sta­ve­niš­těm s 360° ka­me­rou při­pev­ně­nou na helmě a „Si­te­View“ za­jis­tí vše ostat­ní. Po­ří­ze­né sním­ky jsou au­to­ma­tic­ky uklá­da­né do apli­ka­ce a při­pra­ve­né k opě­tov­né­mu pro­hléd­nu­tí v Plan­Ra­da­ru přímo ve dvou­roz­měr­ných vý­kre­sech a plá­nech. Díky tomu je možné přes­ně a efek­tiv­ně do­ku­men­to­vat po­stup vý­stav­by; navíc po­rov­ná­ním sním­ků v čase lze od­ha­lit pří­pad­né od­chyl­ky a ne­do­děl­ky.

„Si­te­View“ vy­u­ží­vá tech­no­lo­gie SLAM (si­mul­tán­ní lo­ka­li­za­ce a ma­po­vá­ní), při které může za­ří­ze­ní vy­tvá­řet „mapu“ okolí a sou­čas­ně se v ní ori­en­to­vat v re­ál­ném čase. Stej­ná tech­no­lo­gie se po­u­ží­vá k po­ho­nu au­to­mo­bi­lů bez ři­di­če či k prů­zku­mu ne­zná­mých pro­stře­dí, ve kte­rých se ve stej­ný čas po­hy­bu­je. V Plan­Ra­da­ru za­zna­me­ná­vá cestu sta­ve­niš­těm na di­gi­tál­ním sta­veb­ním plánu. Celý pro­ces usměrňují vhod­ně zvo­le­né al­go­ritmy, které ne­u­stá­le upřesňují sek­venč­ní data k ur­če­ní po­lo­hy a trasy. Ta je ná­sled­ně za­zna­me­ná­na do plánu po­mo­cí al­go­rit­mů po­čí­ta­čo­vé­ho vi­dě­ní na­po­je­né­ho na umě­lou in­te­li­gen­ci, jež in­te­gru­je další od­ha­dy vzdá­le­nos­ti a přes­nou lo­ka­li­za­ci.

PlanRadar Site View-1-2412

Zá­sad­ním pří­no­sem „Si­te­View“ je, že pro­jek­to­vým týmům po­skyt­ne de­tail­ní 360° pře­hled o vy­ko­ná­va­ných pra­cích a je­jich po­kro­ku ve snad­no po­u­ži­tel­ném roz­hra­ní. Umož­ní pro­po­jit veš­ke­ré pro­ce­sy na jed­nom místě, čímž po­su­ne plat­for­mu od Plan­Ra­da­ru na další úroveň. Takto transpa­rent­ní pří­stup k in­for­ma­cím do bu­douc­na po­mů­že před­chá­zet ja­kým­ko­liv ne­do­ro­zu­mě­ním a eli­mi­no­vat pří­pad­né spory.

Uve­de­ní funk­ce „Si­te­View“ je pouze za­čát­kem. Brzy na ni na­vá­žou další vy­lep­še­ní: ať už jde o in­te­gra­ci tech­no­lo­gie BIM anebo mož­nost za­dá­vá­ní jed­not­li­vých ti­ke­tů ne­bo­li on­li­ne po­zná­mek přímo k pa­no­ra­ma­tic­kým sním­kům.

Více o spo­leč­nos­ti se do­zví­te na www.planradar.com.


Mohlo by vás zajímat: