Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

RoboDK spolupracuje s Comau

Čtvrtek, 28 Březen 2024 00:17

Tags: Automatizace | Comau | Partnerství | RoboDK | Robotika

Comau-RoboDK-Partnership-2413Ro­boDKComau ozna­mu­jí stra­te­gic­ké part­ner­ství. Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Comau Ro­boshop Next Gen se bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­je s Ro­boDK a umožňuje tak vy­spě­lej­ší si­mu­la­ci. Tato spo­lu­prá­ce upe­v­ňuje pří­tom­nost Ro­boDK na trhu OEM a zna­me­ná vý­znam­ný krok jako ve­stav­né ře­še­ní. Uži­va­te­lé Comau mohou nyní vy­u­ží­vat výhod Ro­boDK přímo díky in­te­gra­ci Ro­boDK do soft­wa­ro­vé sady Comau Ro­boshop Next Gen.

Tato in­te­gra­ce umo­ž­ňuje uži­va­te­lům snad­no si­mu­lo­vat a pro­gra­mo­vat ro­bo­ty po­mo­cí vy­spě­lé­ho CAD k na­sta­ve­ní dráhy, im­por­tu 3D mo­de­lů, de­tek­ci ko­li­zí, in­te­gra­ci s ex­ter­ní­mi osami, jako jsou otoč­né stoly a li­ne­ár­ní ko­lej­ni­ce, pod­po­ře více ro­bo­tic­kých buněk v jed­nom pro­jek­tu, vy­lep­še­né in­te­gra­ci s CAD/CAM soft­warem a po­u­ží­vá­ní zdo­ko­na­le­ných si­mu­lač­ních funk­cí, jako jsou do­prav­ní­ky a cha­padla. To umo­ž­ňuje pro­gra­má­to­rům ro­bo­tů Comau snad­no po­u­ží­vat ro­bo­ty Comau pro po­kro­ko­vé vý­rob­ní apli­ka­ce, jako je ro­bo­tic­ké ob­rá­bě­ní nebo 3D tisk.

Kromě těch­to tech­nic­kých výhod při­ná­ší spo­lu­prá­ce také pod­po­ru re­a­lis­tic­ké si­mu­la­ce ro­bo­tů (RRS), která po­sky­tu­je přes­né od­ha­dy dráhy a doby cyklu. Cílem to­ho­to po­kro­ku je po­skyt­nout pod­ni­kům jas­nou před­sta­vu o cho­vá­ní ro­bo­tů a přes­né údaje o době cyklu, což za­jis­tí efek­tiv­něj­ší a op­ti­ma­li­zo­va­ný pro­voz ro­bo­tů.

Po­mo­cí Ro­boDK tak bude možné vy­tvá­řet pro­gram velmi in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Poté jej lze pro­střed­nic­tvím Ro­boshop Next Gen spus­tit v si­mu­la­ci s vir­tu­ál­ním ří­ze­ním a ná­sled­ně na­sa­dit na sku­teč­né­ho ro­bo­ta.

RoboDK-Comau-RRS-Integration-2413

Přes­to­že toto part­ner­ství před­sta­vu­je vý­znam­ný krok pro ve­stav­ná ře­še­ní, Ro­boDK je i na­dá­le od­hod­lá­na po­kra­čo­vat ve svém úsilí o spo­lu­prá­ci s růz­ný­mi part­ne­ry, čímž po­si­lu­je své od­hod­lá­ní uči­nit au­to­ma­ti­za­ci do­stup­něj­ší na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi.


Mohlo by vás zajímat: