Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys uzavírá OEM partnerství se SynMatrixem

Pátek, 29 Březen 2024 10:31

Tags: 5G/6G | ANSYS | HFSS | OEM | Simulace | SynMatrix | VF filtry

accelerated-filter-design-with-synmatrix-2413Ansys ozná­mil uza­vře­ní no­vé­ho OEM part­ner­ství se Sy­n­Ma­t­ri­xem, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py ná­vr­hu VF fil­trů pro apli­ka­ce bez­drá­to­vé ko­mu­ni­ka­ce. Sy­n­Ma­t­rix vy­ví­jí špič­ko­vé ná­stro­je pro návrh a op­ti­ma­li­za­ci VF fil­trů, které jsou in­te­gro­vá­ny s elek­tro­mag­ne­tic­kou si­mu­la­cí HFSS. Soft­ware Ansys Sy­n­Ma­t­rix Fil­ter umo­ž­ňuje urych­lit vývoj, po­má­há sni­žo­vat ri­zi­ka pro­jek­tů a pod­po­ru­je zkou­má­ní no­vých tech­no­lo­gií ná­vr­hu fil­trů.

Po­ptáv­ka po bez­drá­to­vých ko­mu­ni­kač­ních sys­té­mech 5G/6G ex­po­nen­ci­ál­ně roste. Vf fil­try jsou ne­zbyt­né pro kva­lit­ní sys­témy, včet­ně sa­te­lit­ní ko­mu­ni­ka­ce, ra­da­ru a le­tec­tví a obra­ny, ale spl­ně­ní po­ža­dav­ků na kon­struk­ci může být ná­roč­né. V mi­nu­los­ti po­u­ží­va­li VF in­že­ný­ři k ná­vr­hu fil­trů slo­ži­té vý­po­čty a ně­ko­lik soft­wa­ro­vých ná­stro­jů. Poté tyto fil­try peč­li­vě se­sta­vo­va­li a fy­zic­ky tes­to­va­li v la­bo­ra­to­ři.

Part­ner­ství se Sy­n­Ma­t­ri­xem zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní po­stup a sni­žu­je počet soft­wa­ro­vých ná­stro­jů v celém vý­vo­jo­vém cyklu. Au­to­ma­ti­zu­je pra­cov­ní po­stu­py in­te­gra­ce HFSS a op­ti­ma­li­za­ce po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce, čímž zkra­cu­je dobu ná­vr­hu o více než 50 % a umo­ž­ňuje větší pro­pust­nost ná­vr­hu a prů­zkum. In­te­gra­ce au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je pa­ra­me­t­ri­zo­va­né 3D mo­de­ly HFSS běž­ných typů fil­trů a po­sky­tu­je tak pre­dik­tiv­ně přes­né vý­sled­ky si­mu­la­ce.

Kromě toho, že soft­ware Sy­n­Ma­t­rix je na­bí­zen prů­mys­lo­vým zá­kaz­ní­kům, je pří­stup­ný také stu­den­tům a pe­da­go­gům pro­střed­nic­tvím Aka­de­mic­ké­ho pro­gra­mu Ansys a kva­li­fi­ko­va­ným účast­ní­kům Ansys Startup Programu.


Mohlo by vás zajímat: