Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

XtalPi představuje XtalGazer

Pondělí, 01 Duben 2024 22:57

Tags: Farmaceutický průmysl | Plat­for­ma | Robotika | Umělá inteligence | Xtal­Ga­zer | Xtal­Pi

XtalPi predstavuje XtalGazer-2414Xtal­Pi, před­ní svě­to­vá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost v ob­las­ti in­te­gra­ce umělé in­te­li­gen­ce (AI) a ro­bo­ti­ky pro po­krok v ob­je­vo­vá­ní pře­vrat­ných léků a ino­va­tiv­ních ma­te­ri­á­lů, ozná­mi­la uve­de­ní své vlast­ní kom­plex­ní plat­for­my pro ob­je­vo­vá­ní a výběr pev­ných forem, Xtal­Ga­zer. Cílem této po­kro­či­lé plat­for­my je vý­raz­ně zlep­šit pro­ces vý­bě­ru po­ly­mor­fů pro far­ma­ceu­tic­ký prů­my­sl in­te­gra­cí ex­pe­ri­men­tál­ních a vý­po­čet­ních pří­stu­pů na bázi umělé in­te­li­gen­ce a au­to­ma­ti­za­ce.

Xtal­Ga­zer po­sky­tu­je kom­plex­ní ře­še­ní pro po­sky­to­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních metod scre­e­nin­gu a vý­bě­ru po­ly­mor­fů, které urych­lu­jí vývoj léčiv a sni­žu­jí ri­zi­ka. Před­sta­vu­je změnu pa­ra­dig­ma­tu v ob­las­ti vý­zku­mu pev­ných látek, kdy se pře­chá­zí od tra­dič­ní­ho pří­stu­pu za­lo­že­né­ho na me­to­dě pokus-omyl k me­to­di­ce za­lo­že­né na da­tech a de­sig­nu. Plat­for­ma po­sky­tu­je roz­sáh­lou sadu zá­klad­ních ná­stro­jů pro urych­le­ní pro­ce­su ob­je­vo­vá­ní, cha­rak­te­ri­za­ce a vý­bě­ru po­ly­mor­fů a umo­ž­ňuje far­ma­ceu­tic­kým spo­leč­nos­tem pro­vá­dět dů­klad­ný vý­zkum s men­ším množ­stvím ak­tiv­ních far­ma­ceu­tic­kých látek (API) v krat­ších vý­vo­jo­vých cyk­lech.

Klí­čo­vou sou­čás­tí Xtal­Ga­zer je Xtal­CSP, plat­for­ma pro před­po­ví­dá­ní krys­ta­lo­vých struk­tur, která pro­vá­dí glo­bál­ní vy­hle­dá­vá­ní krys­ta­lo­vých struk­tur cí­lo­vých mo­le­kul a dal­ších vo­li­tel­ných slo­žek v od­po­ví­da­jí­cím vy­hle­dá­va­cím pro­sto­ru a na­bí­zí hlu­bo­ký vhled do mož­ných sta­bil­ních forem. Kromě toho do­po­ru­če­ní krys­ta­li­zač­ní stra­te­gie po­skyt­nou ex­pe­ri­men­tál­ní návrh pod­po­ro­va­ný umě­lou in­te­li­gen­cí, který po­mů­že vy­hnout se lid­ské za­u­ja­tos­ti. Xtal­Ga­zer také vy­u­ží­vá Micro­ED k rych­lé­mu ob­jas­ně­ní krys­ta­lo­vých struk­tur z práš­ko­vých vzor­ků, což sni­žu­je po­tře­bu pěs­to­vá­ní mo­no­krys­ta­lů.

Uve­de­ní Xtal­Pi Xtal­Ga­ze­ru na trh před­sta­vu­je další vý­znam­ný krok v po­kra­ču­jí­cím vý­zku­mu spo­leč­nos­ti v ob­las­ti vý­zku­mu pev­ných látek. Od plat­for­my pro pre­dik­ci krys­ta­lo­vé struk­tu­ry, která byla jed­ním z prv­ních pro­duk­tů od Xtal­Pi, až po dneš­ní kom­plex­ní plat­for­mu pro výběr po­ly­mor­fů, bude Xtal­Pi i na­dá­le plnit svůj slib řešit ná­roč­né pro­blémy v této ob­las­ti. Xtal­Pi bude i na­dá­le po­sky­to­vat rych­lej­ší, přes­něj­ší a kom­plex­něj­ší pří­stu­py k bu­do­vá­ní eko­sys­té­mu pro pro­ces vý­zku­mu a vý­vo­je v ob­las­ti pev­ných látek, před­for­mu­lo­vá­ní a krys­ta­li­za­ce.


Mohlo by vás zajímat: