Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pimpel na akci Strojírenská inspirace

Úterý, 28 Květen 2024 14:40

Tags: CHECKitB4 | CNC | Dušan Libo | ESPRIT EDGE | PIMPEL | Strojírenská inspirace

Virtual CNC-VNCK-2422Spo­leč­nost Pim­pel ozna­mu­je svou účast na pres­tiž­ní akci Stro­jí­ren­ská in­spi­ra­ce, která se usku­teč­ní ve dnech 4. – 6. červ­na 2024 v Plzni. Tato udá­lost se sklá­dá ze dvou hlav­ních částí: Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba a Ve­le­trh au­to­ma­ti­za­ce. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba před­sta­ví nej­no­věj­ší ino­va­ce a tech­no­lo­gie v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ří­ze­ní vý­ro­by.

Před­náš­ky od před­ních od­bor­ní­ků se za­mě­ří na mo­der­ní tren­dy a mož­nos­ti di­gi­ta­li­za­ce, které mohou vý­raz­ně ze­fek­tiv­nit vý­rob­ní pro­ce­sy. Mezi dis­ku­to­va­ná té­ma­ta patří in­te­gra­ce AI, udr­ži­tel­nost, ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost, sprá­va do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, fi­nan­co­vá­ní ino­vač­ních pro­jek­tů, spo­lu­prá­ce se start­upy a malé pod­ni­ky, vývoj fle­xi­bil­ních vý­rob­ních sys­té­mů a vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Ve­le­trh au­to­ma­ti­za­ce na­bíd­ne dvou­den­ní sérii před­ná­šek, roz­ho­vo­rů a dis­ku­zí za­mě­ře­ných na pro­gre­siv­ní tech­no­lo­gie pro stro­jí­ren­ství a další dis­krét­ní vý­rob­ní pro­ce­sy. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie pro bu­douc­nost stro­jí­ren­ství a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, prů­mys­lo­vá au­to­ma­ti­za­ce ve stro­jí­ren­ství, od di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te k au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by, mož­nos­ti vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty ve stro­jí­ren­ském prů­mys­lu, ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost v prů­mys­lo­vém pod­ni­ku a mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce CNC stro­jů.

Jed­nu z pre­zen­ta­cí před­nese Dušan Libo, ře­di­tel Pim­pe­lu, na téma „Vliv vir­tu­a­li­za­ce CNC stro­jů na efek­tiv­nost vý­ro­by“. Před­náš­ka pro­běh­ne 6. červ­na od 14:00 do 14:20. Dušan Libo se za­mě­ří na to, jak vir­tu­a­li­za­ce a di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta při­spí­va­jí k op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty.

Prezentace firmy Pimpel na veletrhu

  • ESPRIT EDGE: Uni­ver­zál­ní a vý­kon­né ře­še­ní pro CNC pro­gra­mo­vá­ní ja­ké­ho­ko­liv CNC stro­je
  • CHEC­Kit­B4: Di­gi­tál­ní dvoj­če pro přes­nou ve­ri­fi­ka­ci NC kódu za­lo­že­nou na vir­tu­a­li­zo­va­ném jádru CNC stro­je

 


Mohlo by vás zajímat: