Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Process Simulate pro nýtování držáků okapů

Čtvrtek, 06 Červen 2024 23:01

Tags: Isola Powertekk | Návrh | Nýtování | Robotické pracoviště | Siemens | Simulace

Nytovani okapu-software-2423Nor­ský vý­rob­ce střeš­ních kry­tin Isola Power­tekk vy­u­žil k ná­vr­hu, si­mu­la­ci a vir­tu­ál­ní­mu zpro­voz­ně­ní ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě ný­to­vá­ní dr­žá­ků okapů soft­ware Sie­mens Pro­cess Si­mu­la­te. Pro­jekt zre­a­li­zo­val sys­té­mo­vý in­te­grá­tor a Sie­mens part­ner Blu­men­bec­ker Prag v zá­vo­dě spo­leč­nos­ti Isola Power­tekk v Olo­mou­ci.

Sie­mens Pro­cess Si­mu­la­te je určen pro návrh a ově­řo­vá­ní vý­rob­ních za­ří­ze­ní ve 3D pro­stře­dí. Umožňuje in­že­nýr­ským fir­mám i vý­rob­ním or­ga­ni­za­cím vir­tu­ál­ně si­mu­lo­vat za­ří­ze­ní před je­jich re­ál­nou vý­ro­bou. Tím zkra­cu­je dobu po­třeb­nou k uve­de­ní do pro­vo­zu a šetří ná­kla­dy na pří­pad­né do­da­teč­né úpra­vy.

Hlav­ním pří­no­sem Pro­cess Si­mu­la­te je mož­nost uká­zat zá­kaz­ní­ko­vi kon­cept no­vé­ho ře­še­ní ve 3D a na zá­kla­dě zpět­né vazby za­pra­co­vat zá­kaz­ní­kem po­ža­do­va­né změny a úpra­vy. Ně­kte­ré dílčí úlohy a al­go­ritmy vy­tvo­ře­né ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí je ještě před na­sa­ze­ním v os­t­rém pro­vo­zu u zá­kaz­ní­ka možné ově­řit ve vlast­ním test bedu. Tím se ma­xi­mál­ně zkrá­tí doba po­třeb­ná k uve­de­ní do pro­vo­zu.

Sie­mens Pro­cess Si­mu­la­te není jen 3D vi­zu­a­li­za­ce, po schvá­le­ní kon­cep­tu umožňuje ově­řit na­pří­klad i takt vý­rob­ní linky. Roz­díl mezi si­mu­lo­va­nou a re­ál­nou dobou taktu je mi­ni­mál­ní, a to do 1 %. „Pro­cess Si­mu­la­te vy­u­ží­vá modul RCS (Robot Con­t­roller Si­mu­lati­on), stan­dar­di­zo­va­né roz­hra­ní pro in­te­gra­ci sys­té­mu ří­ze­ní po­hy­bu, který je sou­čás­tí ří­di­cí­ho sys­té­mu ro­bo­tu. Sou­čas­ně se kon­t­ro­lu­je ki­ne­ma­ti­ka a od­ha­lu­jí pří­pad­né ko­li­ze ucho­po­va­če ro­bo­tu. Po od­sou­hla­se­ní zá­kaz­ní­kem je možné vy­tvo­řit pro­gram po­hy­bů ro­bo­tu a na­hrát jej jeho ří­di­cí­ho sys­té­mu.

Za zá­sad­ní vý­ho­du soft­waru Sie­mens Pro­cess Si­mu­la­te v Blu­men­bec­ke­ru po­va­žu­jí mož­nost si­mu­lo­vat v jed­not­ném pro­stře­dí ro­bo­ty od růz­ných vý­rob­ců. In­že­nýr­ské firmy mohou v Pro­cess Si­mu­la­te na­vr­ho­vat a si­mu­lo­vat jak jed­no­duš­ší pra­co­viš­tě, tak vy­so­ce kom­plex­ní ro­bo­tic­ké vý­rob­ní buňky, v nichž je třeba za­jis­tit syn­chro­ni­za­ci po­hy­bů ně­ko­li­ka ro­bo­tů. Ná­stro­je pro přes­nou si­mu­la­ci po­hy­bu ro­bo­tů umožňují na­vrh­nout bez­ko­liz­ní dráhu pro všech­ny ro­bo­ty a op­ti­ma­li­zo­vat doby je­jich cyklů.

Ve vý­rob­ní hale Isola Power­tekk v Olo­mou­ci in­sta­lo­val Blu­menbec­ker Prag ro­bo­tic­ké pra­co­viš­tě ur­če­né k au­to­ma­tic­ké­mu ný­to­vá­ní dr­žá­ků okapů. Pra­co­viš­tě ka­ru­se­lo­vé­ho typu je plně ovlá­da­né ro­bo­tem KUKA KR6 R900 a od­ba­ve­ní jedné plné bedny o 50 dí­lech na něm trvá 4,5 mi­nu­ty.

Roboticke pracoviste-karusel s drzaky okapu-2423

Ope­ra­ce pro­vá­dě­né pra­co­viš­těm za­hr­nu­jí ma­ni­pu­la­ci a upí­ná­ní vstup­ních po­lo­to­va­rů, au­to­ma­tic­ké vklá­dá­ní plechů, vklá­dá­ní nýtů po­mo­cí pne­u­ma­tic­kých kleští a válců s vy­u­ži­tím vib­rač­ní­ho po­da­va­če, au­to­ma­tic­ké ný­to­vá­ní, le­pe­ní štít­ku (včet­ně kon­t­ro­ly či­tel­nos­ti čá­ro­vé­ho kódu) a sklá­dá­ní ho­to­vých dílů do bedny.

Nor­ská Isola Power­tekk vy­rá­bí již více než 65 let vy­so­ce kva­lit­ní střeš­ní kry­ti­ny, které jsou ob­lí­be­né nejen ve Skan­di­ná­vii, ale i v celé Ev­ro­pě. Port­fo­lio firmy za­hr­nu­je as­fal­to­vé střeš­ní šin­de­le, ma­lo­for­má­to­vé oce­lo­vé tašky, bez­peč­nost­ní prvky na stře­chy, pod­klad­ní pásy, okapy a no­po­vé fólie pro ze­le­né stře­chy, par­ko­viš­tě a chod­ní­ky. V České re­pub­li­ce má vý­rob­ní zá­vo­dy v Olo­mou­ci a v Boh­dí­ko­vě.

Velký důraz klade Isola Power­tekk na ne­u­stá­lé zlep­šo­vá­ní svých vý­rob­ků s cílem co nej­ví­ce zjed­no­du­šit prací ře­me­sl­ní­kům, kteří s je­jí­mi vý­rob­ky pra­cu­jí, a na udr­že­ní vy­so­ké kva­li­ty a kon­ku­ren­ce­schop­ných cen. Do­sa­hu­je toho po­mo­cí au­to­ma­ti­za­ce, která za­hr­nu­je všech­ny ob­las­ti vý­ro­by i vý­rob­ní lo­gis­ti­ky.

 


Mohlo by vás zajímat: