Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

COMSOL zvolil MTC jako certifikovaného konzultanta

Neděle, 11 Srpen 2019 22:52

Tags: Aditivní výroba | Certifikovaný konzultant | COMSOL | MTC | Simulace

MTC-Simulation-Application-1932Ce­lo­svě­to­vý se­znam cer­ti­fi­ko­va­ných kon­zul­tan­tů spo­leč­nos­ti Comsol roz­ši­řu­je Manufacturing Technology Centre (MTC). Toto tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum za­jiš­ťu­je po­ra­den­ské pro­jek­ty na klíč, např. si­mu­lá­tor pro­ce­sů adi­tiv­ní vý­ro­by vy­u­ží­va­jí­cí právě soft­ware Com­sol Mul­ti­phy­s­ics, a také tech­no­lo­gie a ná­stro­je pro za­čle­ně­ní ino­va­tiv­ních vý­rob­ních pro­ce­sů. Výše zmí­ně­ný soft­ware umožňuje vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né vir­tu­ál­ní mo­de­ly pro před­po­vě­di vý­ko­nu a pro op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů. Ja­kož­to cer­ti­fi­ko­va­ný kon­zul­tant Com­so­lu může MTC roz­ší­řit svou pů­sob­nost také v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém, po­tra­vi­nář­ském, sta­veb­ním a elek­tro­nic­kém prů­mys­lu.

MTC je součástí High Value Manufacturing Catapultu, podporovaného Innovate UK.
Další informace o MTC na www.comsol.com/certified-consultants/the-manufacturing-technology-centre.


Mohlo by vás zajímat: