Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sim­S­ca­le před­sta­vu­je ana­lý­zy pře­no­su tepla

Pondělí, 19 Srpen 2019 07:37

Tags: Ana­lý­zy | Ashrae | CFD | Pře­no­s tepla | Simulace | Sim­S­ca­le

radiation-panels-in-office-1934SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce od spo­leč­nos­ti Sim­S­ca­le no­vě na­bí­zí ana­lý­zy pře­no­su tep­la za po­mo­ci vý­po­čtu dy­na­mi­ky prou­dě­ní ka­pa­lin (CFD) pro na­le­ze­ní op­ti­mál­ních hla­din tepla a prou­dě­ní vzdu­chu a umís­tě­ní kom­po­nent jako zá­suv­ky, kli­ma­ti­za­ce ne­bo to­pe­ní. Uži­va­te­lé Sim­S­ca­le mohou si­mu­lo­vat účin­ky tep­la pro op­ti­ma­li­za­ci a po­ho­du lidí v jed­not­li­vých míst­nos­tech celé bu­do­vy, tedy kan­ce­lá­řích, obyt­ných do­mech či di­va­dlech. Po­d­le stu­die uni­ver­zi­ty v Chi­ca­gu kle­sá při vy­so­kých tep­lo­tách pro­duk­ti­vi­ta lid­ské prá­ce o 4 % na je­den stu­peň.

Na dru­hou stra­nu, po­kud je za­měst­nan­ci zi­ma, mů­že ho to od­vá­dět od sou­stře­dě­ní na prá­ci. Z tohoto důvodu se stává tepelný komfort nezbytným pro zaměstnance i zaměstnavatele. Inženýři odpovědní za návrh domácích nebo prů­my­slo­vých budov by měli posoudit a optimalizovat tepelný komfort, aby zajistili co nejpohodlnější vnitřní prostředí. A mno­hem jednodušší je to s návrhovým softwarem HVAC (topení, ventilace, klimatizace) a nástroji pro simulace. Pro op­ti­mál­ní pod­mín­ky vyvinula spo­leč­nost Ash­rae stan­dard ASHRAE 55.


Mohlo by vás zajímat: