Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAM­ple­te vy­dá­vá Tur­n­Mill verze 9

Středa, 21 Srpen 2019 09:37

Tags: CAM | CAMplete | Obrábění | TurnMill

TurnMill-V9-Image-Close-Up-1934Tur­n­Mill V9 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní u 3D vy­kres­lo­vá­ní, si­mu­la­cí a pod­po­ry ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní. U 3D zob­ra­ze­ní nyní za­hr­nu­je re­a­lis­tic­ké vy­kres­le­ní stí­no­vá­ní kovů, mo­de­lo­vá­ní od­ra­zů a svě­tel a mož­nost vý­kre­sů na zá­kla­dě me­to­dy de­tek­ce okra­jů. Zvo­le­né ob­jek­ty jsou no­vě lé­pe zvý­raz­ně­ny a při­by­la pod­po­ra my­ši 3D Spa­ce Mou­se pří­mo z uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a pod­po­ra ovla­da­če hard­wa­ru pro ši­ro­kou šká­lu video ka­ret. U si­mu­la­cí do­vo­lu­jí mož­nos­ti Col­li­si­on Mo­de Pau­sing a In­ter­po­lati­on View přes­ně pro­zkou­mat všech­ny bo­dy po­hy­bu, do­kon­ce i mezi na­pro­gra­mo­va­ný­mi body, a vy­lep­še­no by­lo 3D zob­ra­ze­ní ko­li­zí v ge­o­me­t­rii.

Pod­po­ra ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní na­bí­zí pře­pra­co­va­ný en­gi­ne pro Mas­ter­cam a Gi­bb­s­cam, in­te­li­gent­ní roz­hod­nu­tí pro ome­ze­ní zby­teč­ných po­hy­bů a kom­plex­ní ví­ce­úlo­ho­vá zpra­co­vá­ní pro­gra­mů z je­di­né úlo­hy CAM pro­jek­tů.
Více informací o TurnMillu najdete na camplete.com.


Mohlo by vás zajímat: