Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace BIM 360 Design Collaboration

Pátek, 30 Srpen 2019 08:57

Tags: Autodesk | BIM | Collaboration | Design | Projekty | Revit | Stavebnictví

Bim 360 Design Collaboration-1935Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce se tý­ka­jí spo­lu­prá­ce in­ter­ních tý­mů, sta­vu pro­jek­tu, pod­po­ry všech sou­bo­rů Re­vi­tu, au­to­ma­ti­zo­va­né­ho vy­tvá­ře­ní tý­mů, e-mai­lo­vých upo­zor­ně­ní u ba­líč­ků sdí­le­ných tý­mem ne­bo hy­per na­vi­ga­ce v mi­ni ma­pách. Do­po­sud byla mož­nost pro­hlí­žet si ne­bo pro­chá­zet na­hra­né či pu­b­li­ko­va­né mo­de­ly do ča­so­vé osy pro­jek­tu ome­ze­na pouze na spo­lu­pra­cu­jí­cí spo­leč­nos­ti. No­vě je pod­po­ře­na i spo­lu­prá­ce in­ter­ních tý­mů na pro­jek­tu, kte­ré mo­hou přes cloud pro­hlí­žet sdí­le­né mo­de­ly Re­vi­tu ve slož­ce Do­cu­ment Ma­na­ge­ment.

Ta­bul­ka Pro­ject Sta­tus (stav pro­jek­tu) pro De­sign Col­la­bo­rati­on do­vo­lu­je zob­ra­zit ak­tu­ál­ní stav mo­de­lů pro­jek­tu a pří­pad­né pro­blémy. De­sign Colla­bo­rati­on dá­le no­vě pod­po­ru­je vše­ch­ny sou­bo­ry Re­vi­tu, ať jsou na­hra­né přes Desk­top Con­nec­tor ne­bo funk­cí „táh­ni a pusť“ pří­mo do BIM 360 Do­cu­ment Ma­nage­men­tu.
Po­dí­vej­te se, jak Ha­lil Bo­lukba­shi, ve­dou­cí ná­vr­hář mo­du­lů De­sign Colla­bo­rati­on, vy­svět­lu­je tyto ak­tu­a­li­za­ce v 4,5­mi­nu­to­vém vi­deu.


Mohlo by vás zajímat: