Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

xNURBS vydává NURBS software

Úterý, 03 Září 2019 11:11

Tags: CAD | Křivky | NURBS | Povrchy | Rhino | Software | SolidWorks | XNurbs

Nurbs software-Jet Ski-1936Spo­leč­nost xNURBS vy­da­la své vlast­ní jádro, které je v sou­čas­nos­ti mož­né in­te­gro­vat se So­lid­works a Rhi­nem. Je do­stup­né pou­ze pro ISV (ne­zá­vis­lé pro­dej­ce soft­wa­ru), ne kon­co­vým uži­va­te­lům. Tech­no­lo­gie NURBS (Non-Uni­form Rati­o­nal Ba­sis Spli­ne) na­bí­zí ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ře­še­ní NURBS kři­vek a tvor­by vy­so­ce kva­lit­ních po­vrchů za­lo­že­ných na me­to­dě mi­ni­ma­li­za­ce ener­gie. Me­zi hlav­ní funk­ce pat­ří již zmí­ně­ná ne­o­me­ze­ná ka­pa­ci­ta pro ře­še­ní NURBS s op­ti­ma­li­zo­va­ným al­go­rit­mem, jenž do­ve­de vy­ře­šit skoro ja­ký­ko­liv po­vrch během mi­li­sekund (po­d­le slo­ži­tos­ti ome­ze­ní).

Umo­ž­ňu­je vy­tvá­ře­ní hlad­kých po­vr­chů vy­ho­vu­jí­cích všem ome­ze­ním, má jed­no­du­ché uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro vše­ch­ny dru­hy NURBS mo­de­lo­vá­ní a tvor­bu na­tiv­ních CAD po­vr­chů, např. upra­ve­né i ne­za­rov­na­né NURBS po­vr­chy, jež se dají vy­u­žít pří­mo pro ja­ké­ko­liv mo­de­lo­va­cí ope­ra­ce. K dis­po­zi­ci jsou i ukáz­ko­vá vi­dea pro po­vrch dol­ní plo­chy trys­ko­vé ly­že Jet Ski ne­bo po­vrch bo­ku po­čí­ta­čo­vé myši.


Mohlo by vás zajímat: