Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter 3D pro elektromagnetické simulace

Středa, 04 Září 2019 12:34

Tags: CAD | CAE | CFD | elektromagnetické | PLM Software | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | Testlab

SC3D20192-LoFreq-Motor4-1936Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D za­hr­nu­je vy­lep­še­ní jak nízko, tak vy­so­ko­frekvenč­ních elek­tro­mag­ne­tic­kých soft­wa­ro­vých si­mu­la­cí mož­nost­mi ví­ce­o­bo­ro­vých in­te­gra­cí, rych­lej­ších pro­ce­sů CAE, větší ote­vře­nos­tí a šká­lo­va­tel­nos­tí nebo in­te­gra­cí di­gi­tál­ní­ho vlák­na. Rych­lej­ší CAE pro­ce­sy na­bí­ze­jí novou vno­ře­nou mezní me­to­du, která zkra­cu­je čas u mo­de­lo­vá­ní pro CFD ana­lý­zy, a oka­mži­tý vý­po­čet no­vých kon­fi­gu­ra­cí fle­xi­bil­ních hadic a tru­bek po změně kon­fi­gu­ra­ce ná­vr­hu. Lepší ote­vře­nost a šká­lo­va­tel­nost umožňuje po­u­žít vý­po­čty vib­ra­cí z FE sol­ve­rů tře­tích stran ANSYS a Aba­qus, a po­u­žít je na struk­tu­rál­ní nebo vib­rač­ně akus­tic­ká ře­še­ní v Sim­cen­te­ru 3D.

Di­gi­tál­ní vlák­no pak zna­me­ná vy­lep­še­né roz­hra­ní mezi Sim­cen­te­rem 3D a Sim­cen­ter Testla­bem pro tes­to­vá­ní v rámci sku­pin.
Více na www.plm.automation.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: