Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Protolabs nabízí technologii Digital Light Synthesis

Čtvrtek, 12 Září 2019 10:38

Tags: Aditivní výroba | Carbon | Digital Light Synthesis | DLS | Protolabs | Technologie

carbon-dls-material-1937Spo­leč­nost Pro­to­labs ke své řa­dě tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu při­da­la me­to­du Di­gi­tal Light Syn­thesis (DLS, di­gi­tál­ní syn­té­za svět­la) od fir­my Car­bon. Po­mo­cí šes­ti růz­ných adi­tiv­ních tech­no­lo­gií tak vy­ro­bí přes 100 000 kom­po­nent kaž­dý mě­síc. Tech­no­lo­gii Car­bon DLS vy­u­ží­va­jí už ji­ní vý­rob­ci k pro­duk­ci sou­čás­tí pro au­to­mo­bi­lo­vý, lé­kař­ský, zu­bař­ský a spor­tov­ní prů­my­sl, a pat­ří sem i dvě cyk­lis­tic­ká sed­la fi­rem Spe­ci­a­li­zed a Fizik. Tech­no­lo­gie na­bí­zí ce­no­vě vý­hod­né ře­še­ní pro kom­plex­ní ge­o­me­t­rie, kte­ré ne­lze vy­ro­bit přes for­mu ani ji­ným způ­so­bem.

Tech­no­lo­gie DLS vy­u­ží­vá di­gi­tál­ní pro­jek­ci svět­la (ne­bo­li pro­jek­ci UV svět­la), op­ti­ku pro­pouš­tě­jí­cí kys­lík a „pro­gra­mo­va­tel­né“ te­ku­té prys­ky­ři­ce k vý­ro­bě sou­čás­tí s do­ko­na­lý­mi me­cha­nic­ký­mi vlast­nost­mi, roz­li­še­ním a vy­hla­ze­ným po­vr­chem. Prys­ky­ři­ce se pů­so­be­ním svět­la a ná­sled­nou re­ak­cí sa­my vy­tva­ru­jí do po­ža­do­va­né­ho tva­ru.
Více o technologii Carbon DLS najdete na www.protolabs.com.


Mohlo by vás zajímat: