Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GrabCAD Print přichází ve verzi 1.34

Pátek, 20 Září 2019 08:41

Tags: 3D tisk | GrabCAD | Novinky | PolyJet | Print | SlicerFDM | Verze 1.34 | Vylepšení

GrabCAD 1 34-1938Pro uži­va­te­le FDM a Po­ly­Jet tis­ká­ren vy­šla no­vá ver­ze soft­wa­ru Grab­CAD Print. Ve ver­zi 1.31 byl jako vo­li­tel­ná mož­nost na­bíd­nut Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer pro 3D tis­kár­ny J750/J735, v ak­tu­a­li­za­ci 1.34 je již jako stan­dard­ní vý­ba­va, a to s vy­lep­še­nou přes­nos­tí od­ha­du a ně­ko­li­ka no­vý­mi funk­ce­mi, je­jichž se­z­nam je zde. Po­kud uži­va­tel po­tře­bu­je z ně­ja­ké­ho dů­vo­du sta­rý sli­cer, dá se ten­to vy­pnout v pre­fe­ren­cích. Rych­lej­ší al­ter­na­ti­vou k FDM Sli­ce Pre­view je ny­ní mož­nost ná­hle­du po­vrchů po­mo­cí pří­ka­zu Pre­view Sup­por­ted Sur­fa­ces (ná­hled pod­po­ro­va­ných po­vrchů), se zob­ra­ze­ním ori­en­ta­ce a pod­půr­ných na­sta­ve­ní.

Pro tis­kár­ny Po­ly­Jet je vy­lep­še­na přes­nost od­ha­du kon­ce tis­ko­vé úlohy v ak­tiv­ním okně Sche­du­le View, kde se ob­no­vu­je bě­hem sa­mot­né­ho tisku, a ta­ké kon­t­ro­la zpož­dě­ní. V pa­ne­lu na­sta­ve­ní se no­vě zob­ra­zu­je se­znam pod­po­ro­va­ných ma­te­ri­á­lů a rov­něž Grab­CAD Print upo­zor­ní na ak­tu­a­li­za­ce a no­vin­ky u vy­bra­ných tis­ká­ren ja­ko řa­da F123 ne­bo J750.
Novinky v GragCAD 1.34 přibližuje také následující krátké video:


Mohlo by vás zajímat: