Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWSOFT vydává ZW3D 2020 Beta

Pátek, 27 Září 2019 09:36

Tags: 2020 Beta | CAD | CAM | Download | Novinky | Vylepšení | ZW3D | ZWSOFT

ZW3D vyroba forem-1939ZW3D – CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, je nyní do­stup­né ve ver­zi 2020 Be­ta. Ob­sa­hu­je řa­du no­vých funk­cí, mj. hru­bo­vá­ní off­se­tem, pro­fi­lo­va­né pří­ru­by, au­to­ma­tic­ké kres­le­ní a další. Vy­lep­šen byl ná­vrh se­s­tav. V mo­du­lu Mold jsou ny­ní do­stup­ná vy­lep­še­ná prů­mys­lo­vá ře­še­ní pro for­my a elek­tro­dy, do­vo­lu­jí­cí pruž­něj­ší na­vr­ho­vá­ní chla­di­cích sys­té­mů, vto­ků, drá­žek, stan­dard­ních dí­lů, elek­trod apod. U mo­du­lu CAM je při­pra­ve­no účin­něj­ší sou­stru­že­ní, 2X a 3X fré­zo­vá­ní, ná­st­roj pro za­ku­la­ce­né žláb­ky, gra­ví­ro­vá­ní po­vrchu, ekvi­dis­tant­ní ve­li­kost 3D kro­ku pro pro­ce­sy na ose Z, rych­lej­ší dáv­ko­vý vý­po­čet atd.

Byl také ak­tu­a­li­zo­ván mo­dul elek­trod, díky če­muž je elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní EDM (Electro­de Dischar­ge Ma­chi­ning) mno­hem jed­no­duš­ší. Mů­že­te na­pří­klad vy­tvo­řit více elek­tro­do­vých po­lo­to­va­rů v dáv­kách, Dy­na­mic Ci­rcle po­má­há rych­le po­sou­dit, zda vlo­žit elek­tro­du na kon­krét­ní místo, vy­ge­ne­ro­vat výčet elek­trod, při­řa­dit atri­but elek­tro­dy k ne­e­lek­tro­do­vým ob­jek­tům, vyrýt text na elek­tro­dách atd. ZW3D 2020 Beta se dá zdar­ma stáh­nout a vy­zkou­šet z to­ho­to od­ka­zu.
Pokud si chce­te jako první vy­zkou­šet ZW3D 2020 Beta, klik­ně­te sem. Po­dě­lit se o své po­ci­ty ohled­ně této nové be­ta­ver­ze mů­že­te na Fa­ce­boo­ku ZW­SOF­Tu.
K dispozici je i se­zná­mení s nej­no­věj­ší­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi mo­du­lů CADCAM.


Mohlo by vás zajímat: