Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sanveo spouští cloudovou platformu AECInspire

Neděle, 20 Říjen 2019 16:54

Tags: 3D modely | AEC | AECInspire | BIM | Cloudová platforma | Sanveo | Stavebnictví

sanveo-1942Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re je clou­do­vý pro­dukt pra­cu­jí­cí v rámci in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če, který umožňuje do­da­va­te­lům snad­no ově­řo­vat, spra­vo­vat a ob­sta­rá­vat sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly. Plat­for­ma AE­CIn­spi­re ex­tra­hu­je re­le­vant­ní data ze 3D BIM mo­de­lů nebo 2D vý­kre­sů, aby na­bíd­la kom­plex­ní se­zna­my ma­te­ri­á­lů a počty kusů pro hlad­ký a plně in­te­gro­va­ný pro­ces ná­ku­pu.

AE­CIn­spi­re ob­sa­hu­je mož­nos­ti stro­jo­vé­ho učení, ově­ře­ní 3D mo­de­lů podle po­ža­dav­ků na spe­ci­fi­ka­ce a kód, in­ter­ak­tiv­ní pro­hlí­žeč 3D mo­de­lů nebo in­te­gra­ci s da­ta­bá­ze­mi pro­duk­tů do­da­va­te­lů a vý­rob­ců.


Mohlo by vás zajímat: