Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio zve na 2. ročník Setkání uživatelů Autodesk Vault

Úterý, 29 Říjen 2019 14:50

Tags: Autodesk | CAD Studio | ERP | PDM | Strojírenství | Vault | Vzdělávání

autodesk vault professional-1944Druhý roč­ník ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho se­tká­ní uži­va­te­lů PDM apli­ka­ce Au­to­de­sk Vault s podti­tu­lem „Vý­mě­na zku­še­nos­tí s im­ple­men­ta­ce­mi PDM apli­ka­ce Au­to­de­sk Vault ve stro­jí­ren­ské praxi“ je ur­če­ná pro uži­va­te­le ak­tu­ál­ní a star­ší verze PDM apli­ka­ce Vault Wor­k­group, Colla­bo­rati­on a Pro­fes­si­o­nal. Sou­čás­tí akce jsou před­náš­ky zku­še­ných im­ple­men­tá­to­rů a kon­zul­tan­tů z praxe, kteří pří­tom­né se­zná­mí s no­vin­ka­mi a tren­dy při im­ple­men­ta­cí PDM sys­té­mů včet­ně in­te­gra­cí sys­té­mu pro sprá­vu tech­nic­kých do­ku­men­tů na pod­ni­ko­vé ERP sys­témy.

Před­ná­še­jí­cí účast­ní­kům od­po­ví na ná­sle­du­jí­cí otáz­ky a pro­blémy:

 • Up­gra­de CAD/PDM
  • Jaká je ná­roč­nost
  • Jak pře­de­jít kom­pli­ka­cím
  • A co vazba na ERP?
  • Je to up­gra­de nebo RE-im­ple­men­ta­ce
 • Máte Vault a do ERP stále pře­pi­su­je­te ku­sov­ní­ky ma­nu­ál­ně?
 • Sta­vo­vé ří­ze­ní není změ­no­vé ří­ze­ní
 • Vault máte v kon­struk­ci za­ve­de­ný, ale co zby­tek firmy?
 • Jaká je role va­še­ho IT a do­da­va­te­le PDM Au­to­de­sk Vault?

Akce je ur­če­na zejmé­na pro ve­dou­cí kon­struk­cí, tech­nic­ké ře­di­te­le, správ­ce ERP/TPV a IT ma­na­že­ry.
Se­tká­ní se koná 28. lis­to­pa­du 2019 v ho­te­lu Tři vě­žič­ky u Jih­la­vy.
Účast je bez­plat­ná. Re­gis­truj­te seKa­len­dá­ři akcí CAD Studia.


Mohlo by vás zajímat: