Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prima Additive představuje dvě novinky pro tisk kovů

Úterý, 05 Listopad 2019 11:44

Tags: 3D tisk | Hardware | Kovy | Laserdyne 430 DED | Prima Additive | Print Genius 250

Prima Additive Print Genius 250-1945Spo­leč­nost Prima Ad­di­ti­ve pře­sta­vi­la plat­for­mu Print Ge­nius 250 pro ta­ve­ní z práš­ko­vé­ho lo­že a Laserdyne 430 DED pro la­se­ro­vé na­va­řo­vá­ní práš­ko­vých ko­vů s no­vou, zdo­ko­na­le­nou na­ná­še­cí hla­vou. 3D port­fo­lio fir­my Pri­ma Ad­di­ti­ve tak ny­ní ob­ná­ší dva sys­té­my s ta­ve­ním z práš­ko­vé­ho lo­že a tři stro­je pro la­se­ro­vé na­va­řo­vá­ní. Tis­kár­na Print Ge­nius 250 je ur­če­na pro vý­ro­bu střed­ně vel­kých kom­po­nent a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 262 × 262 × 350 mm s mož­nos­tí mo­ni­to­ro­vá­ní tis­ku a dvo­ji­tý 500W la­ser v jed­nom mó­du. Do­ká­že tisk­nout ne­re­zo­vou ocel, vy­so­ko­pev­nost­ní ocel, vy­so­ko­tep­lot­ní sli­ti­ny na bá­zi nik­lu, ti­tan, ko­balt-chrom a hli­ník.

La­ser­dy­ne 430 DED ob­sa­hu­je větší tis­ko­vou plo­chu, a to 585 × 400 × 500 mm, a do­ká­že za ho­di­nu vy­tisk­nout 40–50 cm3. Ví­ce­ú­če­lo­vá DED la­se­ro­vá hlava se dá upev­nit v růz­ných kon­fi­gu­ra­cích pro ví­ce la­se­ro­vých pro­ce­sů nebo na jiné la­se­ro­vé pro­duk­ty Pri­ma.

Prima Additive 3D Printers-1945

Více informací na www.primaadditive.com.


Mohlo by vás zajímat: