Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon vydává SMIRT ve verzi 2020.1

Pondělí, 18 Listopad 2019 11:23

Tags: CAD/CAM | Hexagon MI | Importy | SMIRT | SMIRT NC | Software | WorkNC

SMIRT 2020.1 PR IMG 1-1947SMIRT 2020.1 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­za­ce uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, pod­po­ru více CAD for­má­tů nebo mož­nost pa­ra­lel­ní­ho pro­po­je­ní s WORK­NC pro uži­va­te­le NC. U uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní na­jde­me ikony u tla­čí­tek ná­hle­dů a pří­ka­zů po­dob­né těm z dal­ších pro­duk­tů He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce Pro­ducti­on Soft­wa­ru. SMIRT nyní navíc na­bí­zí mož­nost na­sta­vit dvou­ba­rev­ný gra­di­ent po­za­dí po­dob­ný to­mu z ji­ných CAD/CAM pro­duk­tů. SMIRT 2020.1 také roz­ši­řu­je na­bíd­ku im­por­tu pro So­lid­works, STEP, Pa­ra­so­lid a JT (Ju­pi­ter Tes­sellati­on), bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí.

Ač­ko­liv nej­de o no­vou funk­ci ve verzi 2020.1, ob­sa­hu­je SMIRT NC nyní pří­pra­vu dat a roz­hra­ní k WORK­NC, kte­ré by­lo dří­ve k dis­po­zi­ci s mo­du­lem SMIRT Sha­pe­Mill WNC. Nyní NC za­hr­nu­je ná­sle­du­jí­cí funk­ce bez do­da­teč­ných ná­kla­dů: au­to­ma­tic­ké vy­plňo­vá­ní ot­vo­rů a vy­tvá­ře­ní pro­dlou­že­ných ploch, au­to­ma­tic­kou tvor­bu hra­nič­ních kři­vek drá­hy ná­stro­je a au­to­ma­ti­zo­va­né vy­tvo­ře­ní zó­ny WORK­NC s pod­po­rou sek­ven­cí ob­rá­bě­ní. Od ver­ze 2020.1 se mě­ní ná­zvy ně­kte­rých pro­duk­tů, např. SMIRT Die­Shop je nyní jen SMIRT, SMIRT DieNC má no­vě ná­zev SMIRT NC a SMIRT Di­eN­CView se bu­de jme­no­vat SMIRT NC­Vie­wer.


Mohlo by vás zajímat: