Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nástroj od Autodesku pro výpočet uhlíku v budovách

Pátek, 22 Listopad 2019 13:52

Tags: Autodesk | BIM 360 | Budovy | EC3 | Materiály | Stavebnictví | Výpočet uhlíku

Autodesk EC3-screenshot-1947Spo­leč­nost Au­to­de­sk po celý uply­nu­lý rok spo­lu­pra­co­va­la Car­bon Lea­­der­­ship Forem, Skan­skou, C Chan­ge Labs a dal­ší­mi skoro 50 part­ne­ry na vý­vo­ji ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­structi­on (EC3), který je nyní do­stup­ný v be­ta ver­zi. Podle sdě­le­ní fó­ra se výš­ko­vé bu­do­vy po­dí­le­jí ze sko­ro 40 % na emi­sích CO2 a do ro­ku 2060 se počet pater bu­dov má zdvoj­ná­so­bit. Po­lo­vi­nu uh­lí­ko­vé stopy bude tvo­řit plyn ve sta­veb­ních ma­te­ri­á­lech, a také z těžby su­ro­vin, do­pra­vy, ra­fi­na­ce a vý­ro­by sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů.

Ná­stroj EC3 pře­bí­rá data z En­vi­ron­men­tál­ních pro­hlá­še­ní o pro­duk­tu (jak zní ofi­ci­ál­ní pře­klad mi­nis­ter­stva ži­vot­ní­ho pro­stře­dí ter­mí­nu En­vi­ron­men­tal Pro­duct Dec­la­rati­on). Poté po­sou­dí a zob­ra­zí data o do­pa­dech uh­lí­ku v da­ných ma­te­ri­á­lech, jež lze snad­no vy­u­žít a jed­nat podle nich, např. správ­ně vy­brat ma­te­ri­ál. Ná­stroj EC3 je in­te­gro­ván s BIM 360. Beta ver­zi nyní tes­tu­je Micro­soft nebo pří­stav­ní sprá­va v Se­attlu.


Mohlo by vás zajímat: