Google překladač: English Deutsch

Tiskárna Epson SC-F3000 pro přímý potisk textilu

Autor článku: Epson   

Tags: Epson | Potisk textilu | SC-F3000 | ShureColor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-F3000-2011Epson ozná­mil uve­de­ní tis­kár­ny pro přímý po­tisk tex­ti­lu (DTG), která na­bí­zí nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví. Tis­kár­na je ur­če­na pro střed­ní a velké firmy vy­rá­bě­jí­cí oděvy a pro do­da­va­te­le tri­ček. Firmy, které vy­ža­du­jí vy­so­kou přes­nost, rych­lou re­a­li­za­ci za­ká­zek a schop­nost vy­rá­bět slo­ži­té ná­vrhy zá­kaz­ní­ků při po­u­ži­tí růz­ných druhů tex­ti­lu, ocení bez­chyb­nou spo­leh­li­vost, pro­dukč­ní efek­ti­vi­tu a rych­lost tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-F3000. Spo­leč­nost Epson po­pr­vé ve své řadě DTG tis­ká­ren před­sta­vi­la vel­ko­ob­je­mo­vé ře­še­ní in­kous­to­vé­ho tisku s kom­pakt­ní­mi 1,5li­t­ro­vý­mi zá­sob­ní­ky in­kous­tu, které po­má­ha­jí sni­žo­vat cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví a pro­sto­je.

In­tu­i­tiv­ní a vy­so­ce odol­né pro­ve­de­ní do­pl­ni­la spo­leč­nost Epson o prvky, díky kte­rým bude i ne­zku­še­ný uži­va­tel pra­co­vat efek­tiv­ně­ji při dlou­ho­do­bém za­cho­vá­ní kva­li­ty a přes­nos­ti tisku.

Snad­ná in­sta­la­ce:

  • 4,3" do­ty­ko­vý panel s vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi
  • Au­to­ma­tic­ké na­sta­ve­ní výšky tis­ko­vé plo­chy po­mo­cí sní­ma­čů, které au­to­ma­tic­ky de­te­ku­jí výšku po­vrchu oděvu, čímž se usnad­ní pře­chod mezi po­tis­kem tri­ček, mikin, lát­ko­vých tašek a dal­ších oděvů.
  • Snad­ná údrž­ba a vý­mě­na spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu s jed­no­du­chým pří­stu­pem

Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-F3000 bude do­stup­ná od červ­na 2020.


Mohlo by vás zajímat: