Google překladač: English Deutsch

TubeInspect od Hexagonu automaticky měří trubky

Autor článku: Hexagom   

Tags: Automatické | DrátyBendingStudio | Hexagon | Měření | Trubky | TubeInspect

TubeInspect-automaticke mereni-2012He­xa­gon 10. břez­na 2020 před­sta­vil mo­der­ni­zo­va­né ře­še­ní pro kon­t­ro­lu tru­bek a drátů Tu­be­In­spect. Nová řada Tu­be­In­spect je k dis­po­zi­ci ve čty­řech sys­té­mo­vých kon­fi­gu­ra­cích, včet­ně verzí HRC vy­ba­ve­ných ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním pro lepší funkč­nost mě­ře­ní. Nové mo­de­ly s vy­so­kým roz­li­še­ním také po­skyt­nou plné au­to­ma­ti­zač­ní schop­nos­ti díky vy­lep­še­ním v nové verzi 7.0 soft­wa­ro­vé plat­for­my Ben­ding­Stu­­dio, vy­da­né spo­leč­ně s no­vou řadou Tu­be­In­spec­tu.

Ben­dingStu­dio 7.0 také po­sky­tu­je di­gi­tál­ní CAD adap­té­ry, které umo­ž­ňu­jí mě­ři­cím sys­té­mům s vy­so­kým roz­li­še­ním, jako jsou mo­de­ly Tu­be­In­spect HRC nebo Ab­so­lu­te Arm s la­se­ro­vým ske­ne­rem RS6, přes­né změ­ře­ní dr­žá­ků a fi­ti­nek bez me­cha­nic­kých adap­té­rů. Stej­ně jako nové ovlá­da­cí tla­čít­ko Hot­key na před­ní stra­ně všech no­vých sys­té­mů Tu­be­In­spect, funk­ce CAD-Adap­to­ru po­skyt­ne zkrá­ce­nou dobu zpra­co­vá­ní mě­ře­ní a usnad­ní také kom­bi­no­vá­ní ana­lý­zy více vý­rob­ních kroků v rámci jed­no­ho stro­je.

BendingStudio-2012

Ne­dáv­ná vy­lep­še­ní soft­wa­ro­vé plat­for­my Ben­dingStu­dio ve verzi 7.0 při­ne­sou vy­lep­še­ný glo­bál­ní sys­tém pro mě­ře­ní, re­por­to­vá­ní a uklá­dá­ní in­for­ma­cí tý­ka­jí­cích se pro­ce­su ohý­bá­ní, jakož i vy­lep­še­nou ne­zá­vis­lost ope­rá­to­ra díky sys­té­mo­vým po­stran­ním svět­lům, kte­rá jsou ny­ní plně soft­wa­ro­vě ovlá­da­tel­ná. A s no­vý­mi ka­me­ro­vý­mi sys­témy v Tu­be­In­spec­tu budou mě­ři­tel­né jem­něj­ší změ­ny v prů­mě­ru trub­ky, stej­ně jako menší ro­tač­ně sy­me­t­ric­ké konce a přes­nost mě­ře­ní prů­mě­ru bude také zvý­še­na.
Tu­be­In­spect je k dis­po­zi­ci k oka­mži­té­mu ob­jed­ná­ní od míst­ních zá­stup­ců He­xa­go­nu po celém světě.


Mohlo by vás zajímat: