Google překladač: English Deutsch

C3D Labs přináší do C3D Toolkitu 2020 vylepšení úprav povrchu

Autor článku: C3D Labs   

Tags: 2020 | C3D Labs | C3D Toolkit | Novinky | Plechy | Povrchy | Vylepšení

C3D Toolkit 2020-2029Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la uve­de­ní pro­gra­mu C3D Tool­kit 2020, hlav­ní ak­tu­a­li­za­ce sady pro vývoj soft­wa­ru (SDK), kte­rou po­u­ží­va­jí vý­vo­já­ři stro­jí­ren­ské­ho soft­wa­ru. V této verzi je kla­den důraz na po­kro­či­lé mo­de­lo­vá­ní po­vrchu spolu s vý­znam­ný­mi vy­lep­še­ní­mi všech pěti mo­du­lů v sadě ná­stro­jů, kte­rý­mi jsou Ge­o­me­t­ric­ké jádro – C3D Mo­de­ler, správ­ce ome­ze­ní – C3D Sol­ver, pře­vod­ník po­ly­go­nál­ní sítě na B-rep – C3D B-Sha­per, vi­zu­a­li­zač­ní en­gi­ne – C3D Vi­si­on a vý­mě­na dat – C3D Con­ver­ter.

Těch­to pět mo­du­lů je na­vzá­jem úzce in­te­gro­vá­no a spo­leč­ně před­sta­vu­jí nej­úpl­něj­ší ře­še­ní typu vše v jed­nom na sou­čas­ném trhu při vy­tvá­ře­ní stol­ních, mo­bil­ních a clou­do­vých apli­ka­cí pro 3D mo­de­lo­vá­ní. Po po­sou­ze­ní po­třeb a po­ža­dav­ků soft­wa­ru v mnoha růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích vy­lep­ši­ly C3D Labs C3D Tool­kit 2020 vý­kon­ný­mi schop­nost­mi pro vývoj ino­va­tiv­ních soft­wa­ro­vých pro­duk­tů v ob­las­ti in­for­mač­ních mo­de­lů budov (BIM), vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR), 3D ske­no­vá­ní a di­gi­tál­ní vý­ro­by – stej­ně jako pro kla­sic­ké CAD, CAM a CAE sys­témy.
Vy­dá­ní 2020 ob­sa­hu­je nové a vy­lep­še­né ná­stro­je pro 3D mo­de­lo­vá­ní po­vrchů a těles, 3D návrh plechů, přímé 2D edi­ta­ce, 3D vi­zu­a­li­za­ce a vzá­jem­nou sou­čin­nost.

Nové a vy­lep­še­né funk­ce v po­vr­cho­vém mo­de­lo­vá­ní

Při pří­pra­vě vy­dá­ní 2020 ge­o­me­t­ric­ké­ho jádra C3D Mo­de­ler se C3D Labs za­mě­ři­ly na kom­plex­ní mo­de­lo­vá­ní po­vrchu. Toto je po­va­žo­vá­no za špič­ko­vou CAD funkč­nost a při­pra­vu­je cestu pro ře­še­ní kon­strukč­ních úkolů v le­tec­kém a lod­ním prů­mys­lu. A do nové verze byly při­dá­ny ná­sle­du­jí­cí funk­ce dů­le­ži­té při mo­de­lo­vá­ní po­vrchu: hlad­ká kon­strukč­ní křiv­ka, kon­struk­ce po­vrchu ku­že­lo­vé sekce, sprá­va of­se­to­vých kři­vek a vzdá­le­nos­tí po­vrchu, vy­lep­še­ní si­mul­tán­ní­ho roz­ší­ře­ní více hra­nič­ních ploch, slou­če­ní více ploch, vy­lep­še­ní kon­struk­ce po­vrchů z křiv­ko­vých sítí, vy­lep­še­ní ope­ra­cí se sko­ře­pi­nou, nebo vy­lep­še­ní lof­ted po­vr­cho­vé ko­pu­le.
Vy­lep­še­ny byly také funk­ce mo­de­lo­vá­ní těles, pří­by­ly no­vin­ky v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­cho­vých dílů atd.
Se­znam no­vi­nek si mů­že­te pro­hléd­nout na c3dlabs.com/en/blog/products.
Edice 2020 C3D Tool­ki­tu je už do­stup­ná. Celá sada ná­stro­jů i jed­not­li­vé kom­po­nen­ty jsou k dis­po­zi­ci pro tes­to­vá­ní ve vašem pro­gra­mo­va­cím pro­stře­dí zdar­ma. Po­drob­nos­ti na c3dlabs.com.


Mohlo by vás zajímat: